Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/21276
Title: Особливості граматичного перекладу англомовної науково-технічної літератури авіаційної тематики (на прикладі технічних текстів керівництва по обслуговуванню і експлуатації літаків)
Authors: Глушаниця, Наталія Вікторівна
Keywords: науково-технічний текст, адекватний переклад, граматичні трансформації, авіаційна термінологія, граматичні структури.
scientific and technical texts, adequate translation, grammar transformation, aviation terminology, grammatical structures.
Issue Date: May-2015
Publisher: Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) : збірниу наукових праць / [гол. ред. Н.Л. Іваницька] - Вінниця : ТОВ "фірма "Планер", 2015, - Вип. 21. - 413 с.
Abstract: У статті представлено компаративний аналіз граматичних систем англійської та української мов на матеріалі текстів англомовної авіаційної науково-технічної документації. Виокремлено групи граматичних труднощів перекладу англомовних науково-технічних текстів. Визначено особливості передачі граматичних структур при перекладі англомовних науково-технічних текстів авіаційної тематики на українську мову. Визначено, що найбільший комплекс граматичних проблем перекладу пов'язаний із розумінням синтаксичної структури порівнюваних мов та морфологічного складу речень як мовних елементів. Особливу увагу приділено дослідженню таких типів граматичних трансформацій як перестановка, заміна, додавання та опущення, сутність яких полягає у зміні структури речення. Оскільки граматика тісно пов’язана з лексикою, то значна кількість перекладацьких трансформацій носить змішаний характер, тобто при перекладі необхідно одночасно здійснювати як лексичні, так і граматичні зміни. Доведено, що переклад науково-технічної літератури авіаційної тематики доцільно розглядати з позицій мовознавства та технічних дисциплін, оскільки якість перекладу визначається його лінгвістичною, термінологічною та фаховою правильністю.
The paper presents comparative analysis of English and Ukrainian grammatical systems on the material of English aviation scientific and technical documentation. The groups of grammatical difficulties of translation of English scientific and technical texts have been distinguished. The features of grammar structures translation from English into Ukrainian have been defined. It has been determined that the most complex grammatical translation problem is proper understanding of syntactic structure of compared languages and morphological structure of sentences as language elements. Particular attention is paid to research of the following types of grammatical transformations such as transposition, substitution, addition and omission, the essence of which is to change the structure of the sentence. Since grammar is closely related to vocabulary, a considerable amount of translation transformations is mixed, that is, both lexical and grammatical changes should simultaneously be performed in the process of the translation. It has been proved that translation of scientific and technical aviation literature should be considered from the standpoint of linguistics and technical subjects because translation quality is determined by its linguistic, terminological and professional accuracy.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/21276
Appears in Collections:Наукові роботи НПП кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
наукові записки.pdf7.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.