Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/21089
Title: РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Іноземна мова»
Other Titles: Галузь знань: 1702 «Цивільний захист», Напрям підготовки: 6.170201 «Цивільний захист»
Authors: Захарчук, Наталія Василівна
Keywords: Цивільний захист, робоча навчальна програма
Issue Date: Apr-2016
Abstract: Робоча навчальна програма дисципліни розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Іноземна мова» та «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.15 №37/роз. Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. РСО передбачає використання модульних рейтингових оцінок (поточної, контрольної, підсумкової), а також екзаменаційної або залікової, підсумкової семестрової та підсумкової рейтингових оцінок.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/21089
Appears in Collections:Навчальні та робочі навчальні програми дисциплін кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики (архів, нові роботи не приймаються)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Титулка 3.pdf560.46 kBAdobe PDFView/Open
Титулка 4.pdf675.76 kBAdobe PDFView/Open
РНП_Іноземна_мова_6.170201_1к_1_2__сем.PDF499.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.