Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/21056
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Іноземна мова» Галузь знань: 0502 " Автоматика та управління " Напрям підготовки:6.050202 " Автоматизація та комп’ютерно – інтегровані технології " Галузь знань: 507 " Електротехніка та електромеханіка " Напрям підготовки: 6.050701 " Електротехніка та електротехнології"
Authors: Сорока, Світлана Володимирівна
Keywords: історія авіації
Issue Date: 2016
Abstract: Робоча навчальна програма дисципліни розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Іноземна мова» та «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.15 №37/роз. Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. РСО передбачає використання модульних рейтингових оцінок (поточної, контрольної, підсумкової), а також екзаменаційної або залікової, підсумкової семестрової та підсумкової рейтингових оцінок.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/21056
Appears in Collections:Навчальні та робочі навчальні програми дисциплін кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики (архів, нові роботи не приймаються)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РНП_ Іноз. мова_ 6.050202, 6.pdf198.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.