Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20972
Title: Робоча навчальна програма навчальної дисципліни "Іноземна мова" Галузь знань: 0801 "Геодезія та землеустрій" Напрям підготовки: 6.080101" Геодезія, картографія та землеустрій"
Authors: Березнікова, Наталія Іванівна
Issue Date: Mar-2016
Publisher: НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Навчально-науковий Гуманітарний інститут Кафедра іноземних мов і прикладної лінгвістики
Series/Report no.: Робоча навчальна програма;Індекс Р5-6.080101-1/15-1.1.3, Р5-6.080101-2/15-1.1.3
Abstract: Робоча навчальна програма дисципліни „Іноземна мова” розроблена на основі робочих навчальних планів № РБ-5-6.080101-1/15, № РБ-5-6.080101-2/15 підготовки фахівців освітнього ступеня „Бакалавр” за напрямом: 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій”, навчальної програми цієї дисципліни, індекс Н-5-6.080101-1/15-1.1.3., Н-5-6.080101-2/15-1.1.3., затвердженої ректором "_17_"__12__2015р., та відповідних нормативних документів.
Description: Робоча навчальна програма дисципліни розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Іноземна мова» та «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.15 №37/роз. Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. РСО передбачає використання модульних рейтингових оцінок (поточної, контрольної, підсумкової), а також екзаменаційної або залікової, підсумкової семестрової та підсумкової рейтингових оцінок.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20972
Appears in Collections:Навчальні та Робочі навчальні програми дисциплін кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики (колекція застаріла, нові роботи не приймаються)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IMG_0004.pdfРобоча навчальна програма (титульна стор.)498.36 kBAdobe PDFView/Open
IMG_0005.pdfРобоча навчальна програма (друга стор.)703.17 kBAdobe PDFView/Open
РНП_Іноземна мова_080101_1к_1,2сем_2015-16.pdfРобоча навчальна програма198.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.