Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18565
Title: Системне програмне забезпечення
Other Titles: Системное программное обеспечение
System software
Authors: Глазок, Олексій Михайлович
Глазок О.М.
Глазок, Алексей Михайлович
Глазок А.М.
Glazok O.M.
Халімон, Наталія Федорівна
Khalimon, N.F.
Халимон, Наталия Федоровна
Keywords: системне програмне забезпечення
system software
системное программное обеспечение
ресурс
resource
операційна система
операционная система
operating system
software library
программная библиотека
граматика
грамматика
grammar
програмна бібліотека
Issue Date: Nov-2017
Abstract: Системне програмне забезпечення. Навчальна та робоча навчальна програма дисципліни. Українською мовою. Укладачі Глазок О.М., Халімон Н.Ф. УДК 004.45.
Дисципліна "Системне програмне забезпечення" є однією з основних професійно-орієнтованих дисциплін, за якими проходить підготовка спеціалістів в галузі сучасних інформаційних технологій. Ця дисципліна вивчає засоби та принципи, які є базовими для сучасної обчислювальної техніки, мають першочергове значення для розробки та експлуатації апаратних та програмних засобів комп’ютерних систем.
Дисциплина "Системное программное обеспечение" является одной из основных профессионально ориентированных дисциплин, по которым проводится подготовка специалистов в отрасли современных информационных технологий. Эта дисциплина изучает средства и принципы, которые являются базовыми для современной вычислительной техники, имеют первоочередное значение для разработки и эксплуатации аппаратных и программных средств компьютерных систем.
The discipline "System software" is one of major profecionally-oriented subjects in the training course for specialists in the field of modern information technology. This discipline studies the tools and principles that are basic to modern computing, that have top priority importance for the development and operation of hardware and software of computer systems.
Description: Основною метою викладання дисципліни "Системне програмне забезпечення" є набуття студентами теоретичних та практичних знань в одній з найактуальніших на сьогодні галузей комп’ютерних технологій – галузі системного програмного забезпечення. Знання, уміння і навички, отримані в результаті вивчення дисципліни "Системне програмне забезпечення", є необхідною складовою професійної кваліфікації майбутніх фахівців – системних програмістів, спеціалістів з експлуатації комп’ютерних систем та мереж, спеціалістів в галузі застосування інформаційних технологій.
Основной целью преподавания дисциплины "Системное программное обеспечение" является приобретение студентами теоретических и практических знаний в одной из самых актуальных на сегодня отраслей компьютерных технологий – отрасли системного программного обеспечения. Знания, умения и навыки, полученные в результате изучения дисциплины "Системное программное обеспечение", является необходимой составляющей профессиональной квалификации будущих специалистов – системных программистов, специалистов по эксплуатации компьютерных систем и сетей, специалистов в отрасли применения информационных технологий.
The main goal of teaching the discipline "System software" is gaining by students theoretical and practical knowledge in one of the most urgent areas of computer technology nowadays – the area of system software. Knowledge and skills, obtained from the discipline "System software", is a necessary component of professional training of future specialists – system programmers, specialists in exploitation of computer systems and networks, specialists in the field of information technology.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18565
Appears in Collections:НМКД кафедри комп’ютеризованих систем управління (Архів)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.