Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/17399
Title: Технологічний комплекс машин для виробництва буряків цукрових: ширина міжрядь. Теорія, моделювання, результати випробувань
Authors: Волоха Микола Петрович
Volokha Mykola
Волоха Николай Петрович
Keywords: технологічний комплекс
машини для виробництва буряків цукрових
ширина міжрядь
теорія
моделювання
результати випробувань
technological complex
machines for the production of beet sugar
row spacing
theory
modeling
the test results
Issue Date: 2015
Publisher: Центр учбової літератури, 2015. - 220 с.
Abstract: У монографії викладені теорія, методи моделювання і результати досліджень технологічних процесів та технічних засобів для вирощування і збирання буряків цукрових. Приведений історичний огляд розвитку буряківництва, як сировинної бази для отримання важливого вітчизняного стратегічного продукту - цукру. Проаналізовані показники якості виконання технологічних операцій в залежності від типів робочих органів і технологічних схем сучасних вітчизняних і зарубіжних машин для передпосівного обробітку грунту, сівби та збирання гички і коренеплодів буряків цукрових. Розроблений новий спосіб виробництва буряків цукрових з комбінованими (3х30см+1х45см) міжряддями і технологічний комплекс машин для його реалізації. На основі аналізу систем керування складними технологічними процесами запропоновано агентне моделювання, як один із видів імітаційного, що дозволяє визначити технологічні змінні, їх взаємовідносини та взаємозв’язки, виділити техніко-економічні показники, оцінити вплив на прибутковість, визначити напрямки розвитку та шляхи вдосконалення техніко-технологічної бази галузі буряківництва. Книга призначена для науковців, дослідників, студентів, аспірантів агротехнічних ВНЗів та спеціалістів сільськогосподарського машинобудування.
The book outlined a theory, modeling techniques and results of research processes and facilities for growing and harvesting of sugar beets. Adjusted historical overview of beet as raw materials for important strategic domestic product - sugar. Analyzed quality parameters of technological operations depending on the type of business and technological schemes of modern domestic and foreign cars for preplant tillage, sowing and harvesting of tops and root beet sugar. A new method of production of beet sugar combined with (+ 3h30sm 1h45sm) aisles and technological machinery for its implementation. Based on the analysis of complex process control The agent modeling as a type of simulation, to determine technological variables and their relationships and relationships, to provide technical and economic parameters, to evaluate the impact on profitability, identify areas of development and ways to improve technical and technological base beet industry. The book is intended for scientists, researchers, students, post-graduate universities farming and agricultural engineering specialists.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/17399
ISBN: 978-611-01-0713-6
Appears in Collections:Монографії кафедри комп'ютерних технологій дизайну і графіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Монографія_Волоха_ВСЕ_А5_.pdf17.43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.