Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10114
Title: ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН
Authors: Чичкан-Хліповка, Юлія Миколаївна
Keywords: технічне обслуговування
інтегрована логістична підтримка
життєвий цикл
організація взаємодії підприємств
організаційно-економічний механізм взаємодії підприємств
Issue Date: 2010
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Національний авіаційний університет, Київ, 2010. Дисертацію присвячено удосконаленню теоретичних засад та розробці практичних рекомендацій щодо управління взаємодією підприємств при здійсненні технічного обслуговування повітряних суден в системі інтегрованої логістичної підтримки їх життєвого циклу. У дисертаційній роботі розроблено організаційно-економічний механізм взаємодії авіакомпанії із суб’єктами, що надають авіатехнічні послуги, який дозволяє регулювати економічні відносини між організаціями, та складається із структурних механізмів координації підприємств, кросфункціональної взаємодії та інтеграції процесів на основі інформаційних технологій та електронного документообігу. Метою формування такого організаційно- економічного механізму є скорочення витрат володіння авіаційною технікою для авіакомпанії. Автором визначено організаційні моделі взаємодії авіакомпанії із організаціями, які здійснюють різні форми технічного обслуговування сучасних повітряних суден, зокрема авіавиробником, авіаремонтним заводом, спеціалізованим авіасервісним підприємством, провайдером авіатехнічних послуг, та запропоновано економіко-математичну модель вибору оптимального варіанту здійснення усіх форм технічного обслуговування з метою максимізації сумарного дисконтованого потоку грошових коштів авіакомпанії.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности). – Национальный авиационный университет, Киев, 2010. Диссертация посвящена усовершенствованию теоретических основ и разработке практических рекомендаций в сфере управления взаимодействием предприятий при осуществлении технического обслуживания воздушных судов в системе интегрированной логистической поддержки жизненного цикла. В диссертационной работе разработан организационно-экономический механизм взаимодействия авиакомпании с субъектами, предоставляющими авиатехнические услуги, который позволяет регулировать экономические взаимоотношения между организациями, и состоит из структурных механизмов координации предприятий, кроссфункционального взаимодействия и интеграции процессов на основе информационных технологий и электронного документооборота. Целью формирования такого организационно- экономического механизма является сокращение стоимости владения авиационной техникой для авиакомпании. Автором определены организационные модели взаимодействия авиакомпании с организациями, которые осуществляют различные формы технического обслуживания современных воздушных судов, в частности с авиапроизводителем, авиаремонтным заводом, специализированным сервисным предприятием, провайдером авиатехнических услуг, и предложено экономико-математическую модель выбора оптимального варианта осуществления всех форм технического обслуживания с целью максимизации суммарного дисконтированного потока денежных средств авиакомпании.
The thesis for obtaining the scientific degree of a Candidate of Economic Sciences by the speciality 08.00.04 – “Economics and Enterprise Management (by the types of economic activity)”. – National Aviation University, Kyiv, 2010. This thesis addressed the improvement of theoretical foundation and elaboration of practical recommendations regarding the management of enterprises interaction at carrying out the maintenance of aircraft in the system of aircraft's life cycle integrated logistic support. The dissertation elaborated the organizational-economic mechanism of interaction between airlines and agents, which provide maintenance, repair and overhaul services; it allows regulating economic relations between organizations and consists of structural mechanisms of enterprises coordination, cross-functional processes interaction and integration on the basis of information technologies and electronic workflow. The aim of shaping such an organization-economic mechanism is reduction of aircraft’s total cost of ownership by the airline. The author defined the organizational models of airline interaction with enterprises, which carry out different forms of maintenance of modern aircraft, in particular with aircraft manufacture, aircraft repair and overhaul plant, MRO service organization, MRO service provider, and also suggested the economic-mathematical model of choosing the optimum alternative of carrying out all forms of maintenance with the aim of maximizing the consolidated discounted cash flow of the airline.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10114
Appears in Collections:Автореферати НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат Чичкан-Хлиповка.pdf4.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.