Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/9352
Title: Розвиток нових операційних методів аналізу та математичного моделювання динамічних систем на базі апроксимуючих поліноміальних спектрів
Keywords: апроксимуючий поліноміальний спектр
математичне моделювання
операційний метод аналізу
інтегральне перетворення сигналів
Issue Date: 2004
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: • Створений новий вид чисельно-аналітичного операційного методу аналізу неста- ціонарних процесів в динамічних системах, робасних по відношенню до шумових збурень і ви- падкових флуктуацій сигналів. Метод базується на інтегральному перетворенню сигналів і до- пускає формування математичних моделей динамічних систем в аналітичному вигляді; • розроблені спектральні апроксимаційні моделі мають високу завадостійкість. Ап- роксимуючі поліноміальні спектри виконують роль компресорів, що скорочують обсяг інфор- мації без перекручувань; • розроблені структурні схеми інтегро – диференціальних операторів нецілого по- рядку на базі поліноміальних та імпульсних спектрів; • при реалізації розроблених алгоритмів на ПЕОМ вибір базисних функцій, їх кіль- кість, інтервал, на якому досліджуються процеси , можуть здійснюватися в діалоговому режимі, що дозволяє користувачу враховувати особливості сигналів та властивості конкретних динамі- чних систем; • розроблена методика моделювання динамічних систем, основні положення якої в наступному: − інтегро – диференціальні рівняння приводяться до системи інтегральних рівнянь з використанням правил композиції операторів різних порядків; − вибір базисної системи S(t) і відповідних їй операційних матриць інтегру- вання цілого та дробового порядків; − визначення апроксимуючих поліноміальних спектрів усіх відомих в рів- няннях функцій; − запис математичної моделі системи рівнянь в операційній області; − визначення апроксимуючих поліноміальних спектрів невідомих функцій; відновлення апроксимації рішення.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/9352
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.pdf193.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.