Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/39758
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Процеси та системи управління якістю в авіації"
Other Titles: Educational and methodical complex of discipline "Processes and systems of quality management in aviation"
Учебно-методический комплекс дисциплины "Процессы и системы управления качеством в авиации"
Authors: Радько, Олег Віталійович
Radko, Oleg Vitaliyovych
Радько, Олег Витальевич
Keywords: авиація
aviation
система
system
управління
управління
якість
quality
процес
process
Issue Date: 2017
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є необхідною складовою фахової підготовки для кваліфікованого виконання професійних обов’язків фахівців спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» спеціалізації «Якість, стандартизація та сертифікація», теоретичною і практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в області стандартизації, сертифікації та управління якістю в авіаційній галузі. Метою викладання дисципліни є надання студентам теоретичних знань та формування у них практичних умінь і навичок щодо організації робіт із розробки, впровадження і забезпечення функціонування процесів та ефективних систем управління якістю підприємств (організацій) авіаційної галузі, а також ознайомлення з нормативно-правовими, організаційними та методичними основами управління якістю, стандартизації та сертифікації в авіації.
This academic discipline is a necessary component of professional training for the qualified performance of professional duties of specialists of specialty 152 "Metrology and information-measuring technique" of the specialization "Quality, standardization and certification", the theoretical and practical basis of the totality of knowledge and skills forming the profile of a specialist in the the field of standardization, certification and quality management in the aviation industry. The purpose of teaching discipline is to provide students with theoretical knowledge and to form their practical skills and skills in organizing work on the development, implementation and maintenance of processes and effective quality management systems of enterprises (organizations) of the aviation industry, as well as familiarization with regulatory, organizational and methodological basics of quality management, standardization and certification in aviation.
Данная учебная дисциплина является необходимой составляющей профессиональной подготовки для квалифицированного выполнения профессиональных обязанностей специалистов по специальности 152 «Метрология и информационно-измерительная техника» специализации «Качество, стандартизация и сертификация», теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующие профиль специалиста в сфере стандартизации, сертификации и управления качеством в авиационной отрасли. Целью преподавания дисциплины является предоставление студентам теоретических знаний и формирование у них практических умений и навыков по организации работ по разработке, внедрению и обеспечению функционирования процессов и эффективных систем управления качеством предприятий (организаций) авиационной отрасли, а также ознакомление с нормативно-правовыми, организационными и методическими основами управления качеством, стандартизации и сертификации в авиации.
Description: Зміст 1 Навчальна програма 2 Робоча навчальна програма (денна форма навчання) 3 Робоча навчальна програма (заочна форма навчання) 4 Положення про рейтингову систему оцінювання (заочна форма навчання) 5 Календарно-тематичний план 6 Конспект лекцій/курс лекцій 7 Методичні рекомендації з виконання домашніх завдань 8 Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання 9 Методичні рекомендації з самостійної роботи студентів з опанування навчального матеріалу 10 Методичні рекомендації з підготовки студентів до практичних занять 11 Тести з дисципліни/практичні ситуаційні задачі 12 Модульна контрольна робота4)
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/39758
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси з дисциплін кафедри машинознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НМК_ПСУЯА.pdfНавчально-методичний комплекс дисципліни4.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.