Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/39322
Title: Фонтани – специфічні споруди, що формують мікроклімат міського середовища.
Other Titles: Fountains - specific installations that form the microclimate of the urban environment.
Authors: Церковна Оксана Георгіївна
Tserkovna Oksana
Keywords: фонтани
міське середовище
зміни клімату
адаптація
довкілля
мікроклімат
fountains
urban environment
climate change
adaptation
the environment
microclimate
Issue Date: Feb-2019
Publisher: Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа»
Citation: Церковна О.Г. Фонтани – специфічні споруди, що формують мікроклімат міського середовища/ О. Г. Церковна // ΛΌГOΣ. The art of scientific mind: наук. журнал. - Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа». - 2019. - № 2. - С. 24 – 27. - URL: https://ukrlogos.in.ua/documents/logos_the_art_of_scientific_mind_2_february_2019_6.pdf
Series/Report no.: № 2;
Архітектура та мистецтвознавство;
Abstract: Проблема зміни клімату висунулася в перший ряд глобальних та довгострокових викликів ХХІ століття й пріоритетів міжнародного порядку денного. Дослідження фонтанів як специфічних споруд, елементів благоустрою міського середовища, що формують мікроклімат, підвищують комфортність, адаптують міське середовище до проявів зміни клімату - розв’язують містобудівні завдання екологічного, економічного, рекреаційного та соціального спрямування в напрямку оздоровлення (відновлення) сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.
The issue of climate change came to the fore in the global and long-term objectives of the ХХІ century and the priorities of the international agenda. Studying fountains as architectural structures, elements of improving the urban environment that form the microclimate, increase comfort, adapt the urban environment to climate change manifestations - solve urban planning tasks of environmental, economic, recreational and social orientation with the dream of restoring the urban environment favorable for human activity.
Description: 1. Шевченко О., Власюк О., Ставчук И., Ваколюк М., Илляш О., Рожкова А. Оценка уязвимости к изменению климата: Украина. КФВП и РГ НУО ВИК. Киев : Myflaer, 2014. 64 с. URL: https://climateforumeast.org/uploads/other/0/769.pdf. 2. Криворученко З. Р. Тенденції та можливі наслідки глобальних та регіональних змін клімату. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2014. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=754. 3. Глобальный доклад о населенных пунктах 2011 года «Города и изменение климата: направления стратегии». Программа ООН по населенным пунктам. 2011. URL: http://www.unhabitat.org/pmss/getElectronicVersion.aspx?nr=3101&alt=1. 4. Про благоустрій населених пунктів : Закон Украины от 06.09.2005 № 2807–IV. Дата обновления 10.06.2017. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T052807.html. 5. Farangis Taheri Impact of Modified Urban Surfaces on Enhancing the Microclimate of Residential Landscape Areas in Hot Arid Environments – Case Study of Jumeirah Village Circle Community, Dubai. The British University in Dubai (BUiD), 2015. 190 р. URL: http://bspace.buid.ac.ae/handle/1234/972. 6. Laura Kleerekoper Laura, Marjolein van Escha, Tadeo Baldiri Salcedob. How to make a city climate-proof, addressing the urban heat island effect. Resources, Conservation and Recycling. 2012. V. 64, P. 1-62. DOI: https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2011.06.004. 7. Sidorenko M.Y., Ponomareva Z.V. Water Fountains in Environment Transformation Correcting. IOP Conf.. Series: Materials Science and Engineering. 2017. URL: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/262/1/012144/meta. 8. Susanna Diller. Human experience of fountain spaces in Denver and Albuquerque. 2017. URL: http://digitalrepository.unm.edu/geog_etds/34. 9. Sara Kontoff Baker, Water and fontens in urban spaces. 1986. 147 р. 10. Церковна О.Г. Аналіз державних будівельних норм України, що регламентують проектування, будівництво та експлуатацію фонтанів. Будівельне виробництво: міжвідомчий науково-технічний збірник (технічні науки). Київ : КНУБА, 2017. № 62. С. 100-107. 11. Церковна О.Г. Вплив зовнішніх факторів на формоутворення фонтанів. Сучасні проблеми моделювання : зб. наук. праць. 2018. Вип. 12. С. 156-162. 12. Церковна О.Г., Вороніна А.О. Фонтани – специфічні споруди, спрямовані на пом’якшення наслідків зміни клімату в міському середовищі. Перспективи розвитку теорій: теорія і практика : Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених, 22-23 листопада 2018 р.. Київ : Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2018. С. 279-281. URL: http://eprints.kname.edu.ua/50500/1/Збірник%20тез.pdf.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/39322
Appears in Collections:Публікації у наукових виданняхItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.