Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/35738
Title: ЛІДЕРСТВО В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ У КОНТЕКСТІ ПРІОРИТЕТІВ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Authors: Добрев, Мирослав Антонович
Keywords: Лідерство, публічне управління, демократичний розвиток.
Issue Date: 4-Jun-2018
Publisher: Центр фінансово-економічних наукових досліджень
Citation: Підписано до друку 28.05.2018 р. Формат 60х90/16. Папір офсетний. Друк – ризографія. Умовн. друк. арк. 5,5. Гарнітура Times New Roman. Наклад 500 примірників. Зам. № 6097.
Series/Report no.: Зам. № 6097.;
Abstract: Українське суспільство здійснює цивілізаційний вибір, який полягає в переході від одного якісного стану до іншого та ґрунтується на нових європейських принципах суспільного розвитку. Це насамперед передбачає модернізацію механізмів публічного управління.
Description: Актуальні питання економіки, фінансів, управління та права : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – П. : ЦФЕНД, 2018. – Ч. 2. – С. 62–63.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/35738
Appears in Collections:Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Добрєв Полтава 18.pdfЛІДЕРСТВО В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ У КОНТЕКСТІ ПРІОРИТЕТІВ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ625.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.