Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/32281
Title: ТЕХНОЛОГІЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ОПЕРАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
Other Titles: ТЕХНОЛОГИЯ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ОПЕРАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ
TECHNOLOGY IMPLEMENTATION OF THE OPERATIONAL STRATEGY
Authors: Білявський, Валентин
Keywords: Стратегія, операційна стратегія, імплементація операційної стратегії.
Strategy, operational strategy, operating strategy implementation
Issue Date: 2015
Publisher: Державний економіко-технологічний університет транспорту
Citation: Підписано до друку 03.02.16 р. Формат 60х841 /8. Папір – для тиражувальних апаратів. Гарн. Таймс. Друк – на ризографі. Ум.-друк. арк. 58,82. Обл.-вид. арк. 42,22. Зам. № 5/16.
Series/Report no.: Зам. № 5/16.;
Abstract: В даній статті охарактеризовано сутність технології імплементації операційної стратегії, що дозволяє керівництву вжити заходів, з побудови ефективної і конкурентоспроможної організації. Досліджено підходи до визначення операційної стратегії та її місця в загальній стратегії організації, що відповідають кожному із наведених рівнів ієрархії, які передбачають здійснення кардинальних змін структури і функціональності підрозділів організації. Сформульовано методичний інструментарій до вирішення проблеми вибору операційної стратегії організації, що дозволяє керівництву підприємства вжити заходів, з побудови ефективного операційного процесу. Досліджено елементи формування ефективної операційної стратегії організації, що базуються на складових, які характеризують сучасний етап розвитку вітчизняних організацій.
Description: Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту : журнал. – 2015. – Вип. 34. – С. 233-241.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/32281
ISSN: 2413-7375
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Білявський стаття.pdfТЕХНОЛОГІЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ОПЕРАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ442.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.