Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9942
Title: ПЕРЕБІГ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У СІРОМУ ЛІСОВОМУ ҐРУНТІ, ЗАБРУДНЕНОМУ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ
Other Titles: COURSE OF MICROBIOLOGICAL PROCESSES IN GRAY FOREST SOIL POLLUTED BY HEAVY METALS
ПРОТЕКАНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕРОЙ ЛЕСНОЙ ПОЧВЕ, ЗАГРЯЗНЕННОЙ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ
Authors: Малиновська, Ірина Михайлівна
Літвін, Юрій Ігорович
Keywords: мікроорганізми
еколого-трофічні групи
азотобактер
мінералізація
гумус
фітотоксичність
забруднення важкими металами
Issue Date: 2013
Publisher: Харківський національний аграрний університет
Citation: Малиновська І. М. Перебіг мікробіологічних процесів у сірому лісовому ґрунті, забрудненому важкими металами / І. М. Малиновська, Ю. І. Літвін // Вісник Харківського національного аграрного університету. Сер. Біологія. – 2013. – Вип. 1 (28). – С. 95-102.
Series/Report no.: Біологія;1 (28)
Abstract: Досліджували перебіг мікробіологічних процесів у сірому лісовому ґрунті, забрудненому зростаючими дозами важких металів протягом доби. Встановлено, що підвищення рівня забруднення полютантами призводить до зміни чисельності і фізіолого-біохімічної активності мікроорганізмів досліджених еколого-трофічних і функціональних груп. Індикаторними групами на забруднення важкими металами виявилися азотобактер, пігментоутворюючі мікроміцети і денітрифікатори, чисельність яких у ґрунті без рослин зменшується прямо пропорційно збільшенню дози забруднення: при 5 ГДК – на 1,85%, при 10 ГДК – у 2,4 раза, при 100 ГДК – у 55,7 раза. В результаті забруднення змінюється спрямованість мінералізаційних процесів: в ґрунті без рослин мінералізація сполук азоту інтенсифікується у 2,54 – 3,35 раза, у кореневій зоні – у 1,70-5,96 раза; істотно прискорюється процес освоєння органічної речовини ґрунту. За відсутності рослин короткотермінове забруднення ґрунту важкими металами не впливає на активність мінералізації гумусу, а у кореневій зоні рослин призводить до уповільнення розкладання гумусових сполук на 17,2-35,8%.
We investigated the course of microbiological processes in the gray forest soil which are contami-nated with increasing doses of heavy metals during the day. It is established that increased levels of pollution leads to a change in the number of physiological and biochemical activity of microorgan-isms of ecological-trophic and functional groups. In the short-term pollution indicator groups for heavy metal contamination are Azotobacter and denitrifying bacteria, whose numbers in the soil without plants is reduced in direct proportion to increasing doses of pollution: at 5 MPC – to 1,85%, at 10 MPC – to 2,4-fold, at 100 MPC – to 55,7-fold. During the first days varies the orientation of mineralization processes in contaminated soils: the soil without plants mineralization of nitrogen compounds is enhanced in 2,54-3,35 times, in the root zone – in 1,70-5,96 times. Short-term soil contamination by heavy metals does not affect the activity of the mineralization of humus, and in the root zone of plants it leads to a decrease the index at 17,2-35,8%.
Исследовали протекание микробиологических процессов в серой лесной почве, загрязненной возрастающими дозами тяжелых металлов на протяжении суток. Установлено, что повышение уровня загрязнения поллютантами приводит к изменению численности и физиолого-биохимической активности микроорганизмов исследованных эколого-трофических и функциональных групп. При кратковременном загрязнении тяжелыми металлами индикаторными группами являются азотобактер, пигментообразующие микромицеты и денитрификаторы, численность которых в почве без растений уменьшается прямо пропорционально увеличению дозы загрязнения: при 5 ГДК – на 1,85%, при 10 ГДК – в 2,4 раза, при 100 ГДК – в 55,7 раза. В результате загрязнения изменяется направленность минерализационных процессов: в почве без растений минерализация соединений азота интенсифицируется в 2,54-3,35 раза, в корне-вой зоне – в 1,70-5,96 раза, существенно ускоряются процессы освоения органического вещества почвы. В почве без растений краткосрочное загрязнение почвы тяжелыми металлами не влияет на активность минерализации гумуса, а в корневой зоне растений приводит к снижению показателя на 17,2-35,8%.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9942
Appears in Collections:Наукові праці співробітників кафедри біотехнології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
heavy_metals_1.pdf375.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.