Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9373
Title: Векторно-фазові методи в теорії вимірювань
Keywords: теорія вимірювань
векторно-фазовий метод
інформаційно-вимірювальні системи
діагностичні системи
інформаційний сигнал
Issue Date: 2003
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Обґрунтована концепція вимірювань просторово-часових та спектральних характеристик сигнальних та завадних випадкових функцій (процесів, векторних процесів, полів), при їх форму- ванні, розповсюдженні (передачі) та обробці у лінійних і нелінійних трактах інформаційно- вимірювальних та діагностичних систем у електроенергетиці, радіофізиці, гідроакустиці, авіації, машинобудуванні, геофізиці, та у інших галузях науки і техніки, які базуються на результатах: • використання основних положень і побудови аксіоматичної теорії вимірювань, в ос- нову якої покладена несуперечлива, незалежна і неповна система аксіом, без використання гі- потези про точне значення вимірювальної величини при визначенні результату та похибки ви- мірювань; • застосування методу стохастичних інтегральних уявлень при побудові конструктивної моделі лінійних випадкових функцій, у тому числі процесів, векторних процесів і полів; • визначення основних характеристик лінійних випадкових функцій як в рамках коре- ляційної теорії, так і повного у ймовірнісному сенсі опису на основі n-вимірної характеристич- ної функції; • обґрунтування векторно-фазових методів вимірювання характеристик випадкових функцій як частинного випадку загальної концепції вимірювань просторово-часових та спект- ральних характеристик сигнальних і завадних полів; • розробки принципово нової методології використання фазових методів вимірювань характеристик інформаційних сигналів, з використанням числової системи залишкових класів у задачах вимірювання кумулятивних фазових зсувів (>2π), забезпечення надійності та скритнос- ті передачі сигналів у телекомунікаційних системах, захисту передачі інформації на основі ко- дування в числовій системі залишкових класів у сукупності з адитивною шумовою компонентою, виявлення та коригування помилок при передачі сигналів, контролю вірності розв’язку задачі, неоднозначності вимірювань фазових зсувів та інші; можливості впровадження розробленої концепції вимірювань для вирішення складних науково-технічних проблем вимірювань та діагностики у різних галузях науки і техніки, реалізація якої показана на практичних прикладах такого впровадження у електроенергетиці.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9373
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf175.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.