Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9351
Title: Розробка наукових основ стилістики програмування
Keywords: програмування
стилістика
наукові основи
інженерія програмного забезпечення
Issue Date: 2004
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Отримано онтологію стилістики програмування, як розділу інженерії програмного забез- печення, предметом вивчення якого є застосування стилю в програмуванні. До описів стилів програмування різних епох, що отримано на попередніх етапах науково-дослідної роботи, на- дано опис архітектурних стилів, які сформувались в епосі інженерії програмного забезпечення. Виконано шляхом вивчення аналіз існуючих методів та засобів, що прямо чи побічно пов’язані з автоматизацією застосування стилів. Запропоновано два підходи, умовно названі мовно-орієнтованим та технологічним, до вирішення основних задач стилістики програмування. За результатами порівняльного аналізу підходів визначено їх переваги та недоліки, труднощі з їх застосуванням при розробці засобів автоматизації створення та використання стилів програмування, розглянуто можливості реалі- зації цих підходів та створення відповідних програмних засобів у вигляді окремого програмно- го забезпечення, середовищ програмування і реалізацій мов програмування (трансляторів та за- собів препроцесорної обробки). Обрано технологічний підхід для вирішення основних задач стилістики програмування. Запропоновано методи вирішення цих задач та розроблено детерміновані статичні математичні моделі засобів автоматизованого вирішення задач відповідними методами, описано процеси функціонування засобів, що моделювалися. Розроблено загальну архітектуру комплексу інформаційно-програмних засобів, що спря- мовані на вирішення задач формування та застосування стилів програмування. що включає ін- формаційну частину, яка представлена базою даних (БД) правил стилів програмування і стилів мови програмування і БД стилю мови програмування, і програмну частину, яка представлена засобами ведення БД правил стилів програмування і стилів мови програмування, синтезу стилю мови програмування, контролю, аналізу і перетворення стилю програм. Розроблено та реалізовано БД правил стилів програмування і стилів мови програмування і БД окремого стилю мови програмування з використанням СУБД INTERBASE. Розроблено архітектури засобів, що автоматизують вирішення окремих задач стилістики програмування запропонованими методами в рамках технологічного підходу, та реалізовано їх у вигляді окремих додатків, що мають клієнт-серверну архітектуру. Засіб синтезу стилю про- грамування призначено для створення із окремих правил стилів програмування конкретного стилю на основі узагальненого, створеного в межах деякої епохи розвитку програмування. Засіб синтезу стилю мови програмування призначено для розробки засобу підтримки стилю програ- мування у алгоритмічній мові. Використання такого засобу, тобто стилю мови програмування, забезпечить написання текстів програм, що відповідатимуть обраному для застосування стилю програмування. Засіб контролю стилю програми забезпечує перевірку текстів програм на від- повідність заданому стилю програмування, застосування якого підтримує відповідний стиль мови програмування. Контроль може бути як „жорстким”, для встановлення факту відповіднос- ті чи невідповідності текстів програм обраному стилю програмування, так і „м’яким”, для ви- значення ступеню відповідності стилю. Засіб аналізу стилю програми забезпечує визначення стилю програмування з обраних, який використовувався при написанні текстів програм, та сту- пінь відповідності йому. Засіб перетворення стилю програми перетворює текст, який написано у відповідності з одним стилем програмування, у другий. Запропоновано наступні галузі застосування комплексу інформаційно-програмних засо- бів, що спрямовані на вирішення задач формування та застосування стилів програмування: на- вчання програмуванню, дослідження та колективна розробка програмного забезпечення, ви- вчення тексту успадкованого програмного забезпечення з метою його вторинного використання або реінженерії. Запропоновано використання інформаційних технологій, що створюються на основі роз- роблених засобів, для вирішення задач формування і застосування стилів програмування в різ- них галузях людської діяльності, пов'язаної з програмуванням. При цьому інформаційна техно- логія орієнтується на конкретне застосування (навчання програмуванню, дослідження або розробка програмного забезпечення), і її ефективність визначається підвищенням ефективності процесів, що автоматизує технологія, при цьому, вона повинна відповідати висунутим до неї вимогам, що залежать від області використання.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9351
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf157.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.