Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9325
Title: Розробка і дослідження методів роботи із знаннями в інтелектуальних системах
Keywords: інтелектуальна система
метод роботи
розробка
дослідження
семантична мережа
інтелектуальний аналіз
Issue Date: 2006
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: В результаті виконання НДР запропонована нова технологія обробки інформації та розв’язання задач знаходження закономірностей, класифікації, діагностики, прогнозування, яка характеризується тим, що представлення даних і знань виконується на базі семантичних мереж з ієрархічною структурою. Відмінною особливістю запропонованої технології є орієнтація на використання методів інтелектуального аналізу даних на основі правдоподібного виводу і, зок- рема, виводу за аналогією. Можливість використання при реалізації запропонованої технології замість традиційно використовуємих для аналізу обчислювальних засобів логіко-лінгвістичних моделей дозволяє представляти об’єкти та ситуації ознаковими описами, а розв’язання задач розглядати як процес обробки описів такого типу. Важливо, що при використанні логіко- лінгвістичних моделей вивод за аналогією може виконуватись на основі описів заданих об’єктів, відсутніх в достатній кількості. В результаті розширюється діапазон розв’язуваних за- дач. Виникає принципова можливість виконання задач інтелектуального аналізу при наявності об’єктів, подання яких лише частково задовольняє даним вимогам. Розроблений на основі за- пропонованої технології програмний макет системи інтелектуального аналізу даних відмінний тим, що використовується ієрархічна структура для створення моделі предметної області, яка підтримує відносини „об’єкт - властивість”, „частина - ціле”. При цьому інформація у макеті зберігається шляхом її відображення у структуру мережі. В результаті виконується класифіка- ція без участі оператора, що важливо для автоматизації процесів моделювання середовищ та ситуацій, і розв’язання задач знаходження закономірностей, діагностики, прогнозування. Перевагою розробленої системи інтелектуального аналізу даних є введення вхідних да- них та подальше формування задачі в режимі діалогу з експертом. В процесі діалогу викорис- товуються шаблони запитань. В результаті виникає можливість налаштування системи на зада- ну предметну область. Принциповою відмінністю системи є робота з перетвореними номіналь- ними (нечисловими) значеннями ознак, що задаються у визначених інтервалах. Виконано апробацію розробленого програмного макету на різних класах задач, до яких, зокрема, належать прогнозування існування нових неорганічних хімічних сполук з заданими властивостями, діагностика стану головного редуктора гвинта вертольота.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9325
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdf183.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.