Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9324
Title: Розробка методології діагностування авіаційної техніки в умовах обмеженої статистичної інформації
Keywords: авіаційна техніка
обмежена статистична інформація
розробка методології
технічний стан
авіаційний двигун
Issue Date: 2006
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Методика оцінки повноти контролю ТС авіаційної техніки, яка базується на наявності показників безвідмовності ПС та їх складових, науково обґрунтована та дозволяє орієнтуватись в питаннях наскільки існуюча система контролю технічного стану задовольняє потреби експлу- атації і, особливо, виробників АТ щодо можливості передбачити появу та розвиток несправнос- тей ПС та АД і примати необхідні рішення для запобігання їх прояви в польоті. Побудована методика оцінки достовірності контролю технічного стану авіаційної техні- ки, для використання якої необхідно мати заздалегідь розраховані, за статистичними даними, критерії ймовірності відмов та несправностей функціональних систем ПС ТА АД є допоміжним фактором який сприяє підвищенню рівня безпеки польотів. При розробці методики визначення та побудови щільності розподілення випадкової ве- личини в умовах обмеженої статистичної інформації, використаний метод прямокутних вкла- дів, теоретична база якого подана у декількох літературних джерелах. В НДР ця база удоскона- лена з урахуванням конкретного виду випадкової величини, яка притаманна процесу експлуа- тації АТ. Щільність розподілення випадкової величини, в якості якої слугує час виникнення відмов АТ, дозволяє розраховувати усі інші показники надійності ПС і АД. В цьому полягає її наукове значення. Розроблена математична модель робочого процесу турбореактивного двухконтурного двигуна базується на комплексі математичних рівнянь, особливість яких полягає в урахуванні структурних параметрів двигуна та його характеристик, які змінюються в процесі роботи ТРДД та впливають на технічну та економічну ефективність його використання. В процесі обробки рівнянь та побудови математичної моделі робочого процесу приймалися до уваги співвідно- шення між характеристиками, які до цього часу в наукових задачах такого типу не використо- вувались. Ця обставина підкреслює наукові досягнення, які притаманні роботі яка розглядається. Обґрунтовані комплексні діагностичні параметри для оцінки стану основних вузлів дви- гуна та окремих його елементів побудовані на співвідношеннях відносних відхилень параметрів робочого процесу щодо формулярних їх значень, які характеризують справний та роботоздат- ний стан ТРДД. Це надає можливість реалізувати індивідуальний підхід до оцінки технічного стану кожного окремого двигуна. Такий підхід відповідає світовому рівню. В процесі натурного експерименту з імітацією типових пошкоджень вхідного пристрою, лопаток компресора та турбіни ТРДД і паливних форсунок, визначено характер змінення пара- метрів робочого процесу двигуна і на цій основі, обрані найбільш інформативні ознаки неспра- вностей двигунів. Встановлено, що комплексні параметри реагують на змінення технічного стану вузлів двигуна у значно більший мірі ніж штатні параметри. Також визначені групи ком- плексних діагностичних параметрів які ефективно реагують на наявність та розвиток несправ- ностей різних вузлів двигуна. Цім підкреслюється наукова новизна метода діагностування ГТД за комплексними параметрами. Результати експерименту пройшли апробацію на математичній моделі і підтвердили її адекватність та ефективність використання для авіаційних двигунів. Це підкреслює, що науко- вий підхід до процесу розробки математичної моделі двигуна є науково обґрунтований, відпо- відає сучасним вимогам. В процесі проведення експерименту проводився контроль справності приладів стенду в сертифікованій метрологічній лабораторії заводу № 412 ЦА. Результати кон- тролю записувались у паспорти приладів. Надалі виконувались розрахунки похибок для усіх вимірювальних каналів. Таким чином забезпечувалась коректність проведення експерименту та отриманих результатів. Обґрунтована структура експертної системи діагностування ГТД за параметрами робочого процесу. Розроблена методологія діагностування двигунів з урахуванням лінгвістної інформації, яка може надаватись фахівцями - експертами.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9324
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdf167.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.