Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9321
Title: Вдосконалення економічних механізмів управління діяльністю університетів
Keywords: університет
управління діяльністю
економічний механізм
вищий навчальний заклад
Issue Date: 2006
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: За результатами виконання НДР розроблені методичні рекомендації щодо оптимізації управління ресурсами ВНЗ на етапі набору студентів, що дозволять підвищити ефективність розподілу ресурсів в напрямку підвищення фінансової віддачі та вдосконалити економічні ме- ханізми управління діяльністю університетів. Вперше:- розроблено комплексний підхід до поточного планування господарської діяль- ності державних вищих навчальних закладів з урахуванням сучасного стану їх фінансування та оптимального розподілу основних видів ресурсів, що надає можливості забезпечення економіч- ної стійкості ВНЗ. - розроблено економіко-математичну модель управління ресурсами ВНЗ на етапі набору студентів, яка враховує його матеріальній, кадровий, фінансовий стан та існуючи законодавчі обмеження і дозволяє визначити величину оптимального набору студентів в залежності від спеціальності та форми навчання, - виявлені та економічно обґрунтовані підходи до формування механізму організації „експо- рту освіти” в держави що розвиваються, що дає державному ВНЗ додаткові можливості для забез- печення його економічної стійкості в умовах зростаючої конкуренції на ринку освітніх послуг. Вдосконалено теоретико-методологічні підходи до розкриття впливу ресурсів на фінан- сово-господарську діяльність ВНЗ шляхом кількісного аналізу двоїстих оцінок лінійної моделі управління ресурсами, що дозволяє дуже швидко і просто виявляти „вузькі місця” в розвитку ВНЗ та перерозподіляти наявні ресурси в напрямку їх найбільшої фінансової віддачі. Запропоновано нове трактування поняття „економічна стійкість ВНЗ” як збалансованого стану управління всіма ресурсами, що забезпечує фінансову стійкість і нормальні умови для розширеного відтворення економічного потенціалу та формування конкурентних переваг з ура- хуванням найважливіших факторів. Розроблено класифікацію бізнес-процесів ВНЗ, яка відображає взаємозв’язок та вплив бі- знес-процесів на систему управління для забезпечення економічної стійкості ВНЗ. Проведено числові експерименти за економіко-математичною моделлю з використанням ППП Lindo, в результаті яких були отримані дані про оптимальні обсяги набору студентів за спеціальностями, формами підготовки та видами фінансування на існуючий ресурсній базі. Аналіз результатів дозволив виявити найбільш дефіцитні ресурси та напрямки їх найбільш ефе- ктивного розподілу за критерієм максимізації прибутку від надання платних освітніх послуг. Дані аналізу чутливості результатів можуть використовуватися для підтримки прийняття управлінських рішень, щодо структури та обсягів набору, а також для “розшивки вузьких місць” у ресурсному забезпеченні ВНЗ різних форм власності.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9321
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.pdf182.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.