Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9305
Title: Розробка методів та технологій інформаційної підтримки життєвого циклу продукції авіаційних виробництв на базі ISO/CALS-стандартів
Keywords: продукція авіаційних виробництв
життєвий цикл
ISO/CALS-стандарти
управління
Issue Date: 2007
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Вперше розроблено систему методів управління процесами життєвого циклу виробів промислових виробництв, яка базується на комплексному використанні функціональних, орга- нізаційних та інформаційних моделей ЖЦВ, аналітичному та імітаційному моделюванні, а са- ме: метод оптимального динамічного управління процесами життєвого циклу промислових ви- робів; метод аналізу та оцінки інформаційних і матеріальних потоків ЖЦВ; метод управління конструкторськими й технологічними проектами в інтегрованому інформаційному середовищі автоматизованих систем. Запропоновано нові принципи та методологію побудови комплексної системи інформа- ційної підтримки етапів ЖЦВ, схеми ефективної взаємодії фахівців підприємства та інжинірин- гових фірм при використанні та впровадженні розроблених методів і технологій. Розроблено типові діаграми процесів ЖЦВ та структуру інтегрованого інформаційного простору для побу- дови і впровадження комплексної системи інформаційної підтримки етапів ЖЦВ промислових підприємств. Вперше створена принципово нова технологія побудови інтегрованої автоматизованої системи (для найбільш слабо формалізованого етапу ЖЦВ − технологічної підготовки вироб- ництва), яка базується на інструментальних засобах універсальної PDM-системи та розроблених авторами методах автоматизованого управління ЖЦВ промислових підприємств. Отримані мо- делі, методи, методики та розроблені програмні засоби, що їх реалізують, досліджувались екс- периментально в умовах діючих виробництв при автоматизації інформаційної підтримки відпо- відних етапів ЖЦВ. Достовірність та коректність промислової апробації підтверджена відпові- дними актами. Отримані результати роботи не мають аналогів, відповідають світовому рівню, так як ба- зуються на технічних вимогах сучасних ІSО-стандартів, виконаних розробках інструменталь- них засобів провідних світових розробників CALS-технологій та PLM-рішень (корпорація ІВМ (США) та компанія Dassault Systemes (Франція)). Виконані розробки відносяться до наукової спеціальності 05.13.06 „Інформаційні технології” і вносять значний вклад у розвиток вітчизняного напрямку „Програмна інженерія” та розділу науки І.105.05 „Інформатика та кібернетика” (відповідно до класифікації видів науково-технічної діяльності).
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9305
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.pdf200.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.