Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9293
Title: Теоретичні та методичні засади психофізіологічного контролю діяльності операторів
Keywords: психофізіологічний контроль
контроль діяльності
оператор
авіадиспетчер
програмне забезпечення
математична обробка даних
Issue Date: 2008
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: 1.Сформульовано основні підходи до створення професіограм, психограм та психологіч- них завдань, що вирішує авіадиспетчер. Виявлено, що процес підготовки професіограми та пси- хограм включає ряд етапів, на яких визначаються: загальні вимоги до професії; особливості орга- нізації праці; мотивація; техніка безпеки; зміст психологічних завдань, які вирішує авіадиспетчер. 2. Сформульовано вимоги до побудови базової "тестової батареї" та визначено алгоритм побудови програмного забезпечення та математичної обробки отриманих даних. 3. Розроблено та апробовано принципові підходи до конструювання та призначення ос- новних блоків з яких складається багатоканальний комп’ютерний комплекс для проведення спеціальних психофізіологічних досліджень (БКНКК). 4.Створено макетний зразок БКНКК та проведено лабораторно-дослідні випробування, що дало можливість уточнити: - значення вхідних і вихідних параметрів та відкорегувати розроблену електромеханічну схему; - розроблені алгоритми управління та обробки даних апаратури та відповідного програ- много і математичного забезпечення; - розроблені методики лабораторно-дослідних випробувань макетного зразка. 5. Результати випробувань макетного зразка засвідчують, що метод хронорефлексометрії можна використовувати як: - показник надійності людського фактора під час профвідбору у сфері діяльності (людина – техніка – соціально-психологічне середовище); - об’єктивний пока- зник індивідуальної психофізіолгічної ціни роботи та визначення ступеня оптимального наван- таження для індивіда;- інтегральний показник рівня сформованості складних психологічних та психофізіологічних процесів, індивідуального сенсомоторного поля та сенсомоторної коорди- нації (рухова обдарованість); - показник емоційної збудливості;- показник сформованості обра- зу виконання руху, дії, діяльності. 6. Порівняння показників латентного часу простої зорово-моторної реакції згиначів та розгиначів, показників критичної частоти миготінь у режимі збільшення частоти із режимом зменшення частоти дає можливість виявити ступінь психічної „свіжості” респондента на мо- мент проходження тестування. 7. Виявлено, що дослідження психофізіологічних властивостей індивіда за допомогою розробленого нами теппінг-теста дає відповідь на питання про ступінь його готовності до про- фесійної діяльності та надає можливість діагностувати якість інтегративної діяльності психіки. 8. Встановлено, що лабільність є опосередкованим показником сили або слабкості психі- чних процесів. Лабільність – це незалежний інтегральний показник, що характеризує кількість проходження сприйнятої і переробленої психікою інформацію за певний час через всі інтегра- тивно діючі, частки ієрархічно побудованої, циклічної, двокільцевої, матричної, багаторівневої системи організації, побудови та управління руховою діяльністю, які задіяні для усвідомлення смислової структури і задачі дії відповідно до ситуації, що виникла і можливостей індивіда на даний час. 9. Рухливість, це швидкість розгортання і згасання психічних процесів, це інтегральний показник, що характеризує швидкість розгортання і за необхідністю згортання готовності пси- хіки до сприйняття, аналізу і синтезу інформації через всі інтегративно діючі частки, ієрархічно побудованої, циклічної, двокільцевої, матричної, багаторівневої системи організації, побудови та управління руховою діяльністю, які задіяні для усвідомлення смислової структури і задачі дії відповідно до ситуації, що виникла і можливостей індивіда на даний час.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9293
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf166.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.