Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9281
Title: Розробка науково-технологічних основ формування покриттів триботехнічного призначення на сплавах титану та алюмінію
Keywords: трибологія
формування покриття
сплав титану та алюмінію
розробка
науково-технологічні основи
електроіскрове легування
композиційна кераміка
Issue Date: 2009
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: На основі аналізу фізико-хімічних процесів, що розвиваються на поверхні матеріалу ка- тоду і аноду запропонована узагальнена модель формування функціональних захисних покрит- тів методом електроіскрового легування. Розроблена модель напружено-деформованого стану системи „основа-покриття” дає мо- жливість керувати конструкцією покриття для визначених умов контактної взаємодії шляхом формування дискретних поверхневих шарів при електроіскровому легуванні. Встановлено, що перспективним способом підвищення триботехнічних характеристик покриттів є пошарове еле- ктроіскрове легування, яке передбачає перемежування мяґкої металічної та твердої (керамічний композиційний матеріал) фаз в структурі покриття, що обумовлено деформуючою здатністю композиції. Встановлені границі працездатності покриттів в умовах тертя ковзання, фретинг-корозії, абразивного зношування і кавітації та розроблені відповідні методики триботехнічних випро- бувань. Показано, що серед різноманітних способів нанесення покриттів перспективним для сплавів на основі алюмінію і титану є електроіскрове легування, а в якості матеріалу для нане- сення покриття композиційна кераміка на основі ZrB2, AlN, TiN. Визначені триботехнічні характеристики покриттів в умовах абразивного зношування, фретинг-корозії і тертя ковзання. Обґрунтовано переваги застосування наноструктурних матеріалів в якості компонентів для мастильних матеріалів, а також як додатків до матеріалів захисних покриттів. Запропонова- ні критерії працездатності функціональних покриттів для поверхневого зміцнення деталей із сплавів з високою питомою міцністю. За отриманими результатами триботехнічних пар тертя встановлено ефективність вико- ристання в якості компонентів мастил, а також, як структурних складових покриттів. Визначені критерії працездатності функціональних захисних покриттів для поверхневого зміцнення деталей, що працюють в умовах фретинг-корозії та абразивного зношування. Для рі- зного типу спряжень, що працюють в умовах фретинг-корозії показано взаємозв’язок парамет- рів, які характеризують тертя та зношування матеріалів в трибоспряженні на втрату їх праце- здатності. Для оцінки працездатності деталей з нанесеними функціональними захисними покриттями, що працюють в умовах абразивного зношування, через його специфіку, необхідно застосовувати комплексний підхід, використовуючи при цьому кілька найбільш інформативних критеріїв для даного виду тертя.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9281
Appears in Collections:Наукові статті кафедри машинознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdf186.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.