Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9246
Title: Оптимізація режимів та управління процесами технічного обслуговування повітряних суден в системі збереження льотної придатності авіаційної техніки
Keywords: повітряне судно
авіаційна техніка
льотна придатність
технічне обслуговування
оптимізація
управління
Issue Date: 2011
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: На основі проведеного наукового дослідження встановлено, що сучасні моделі, які вико- ристовуються для оптимізації процесів ТО, дозволяють досліджувати системи невеликої склад- ності без урахування усіх факторів, які впливають на надійність виробів АТ в реальних умовах експлуатації ПС. Виявлено, що на даний час відсутні методи оцінки збалансованості експлуата- ційних властивостей виробів АТ, які дозволяють реалізувати на практиці оптимальні стратегії й режими ТО. Розроблено новий методологічний підхід до формування режимів ТО (періодичності та обсягу робіт) АТ на основі інтервального аналізу, який дозволяє проводити їх багатофакторну оптимізацію при вихідній невизначеності інформації. Даний метод може бути використаний для вирішення теоретичних проблем з оптимізації складних систем за умов впливу багатофактор- ності і невизначеності вхідних параметрів. Результати досліджень передбачається використовувати при розробці програм ТО нових виробів АТ та при коригуванні програм технічного обслуговування під час експлуатації ПС. В залежності від стадії життєвого циклу виробів використовується різна інформаційна забезпече- ність програм технічного обслуговування, що потребує розв'язання задач в умовах неповної і невизначеної інформації, які вирішуються за допомогою розробленої методології. Запропонований метод «предписуючих рішень» застосовується для забезпечення збалан- сованих характеристик і властивостей виробів АТ по сукупності визначальних ознак, що сприяє найбільш ефективній їх реалізації в умовах експлуатації. Принциповою цінністю даного методу є можливість задання множини характеристик елементів складних систем, що дозволяє вирішу- вати задачі оптимізації та збалансованості експлуатаційних властивостей виробів АТ. Це стало основою для розробки і використання нової інформаційної технології при моні- торингу технічної експлуатації повітряних суден України, за якої приймаються оптимальні рі- шення щодо оцінки технічного стану повітряних суден та авіадвигунів й можливості подальшої їх експлуатації. Створена й постійно поповнюється інформацією база даних щодо відмов та несправнос- тей агрегатів і систем повітряних суден. Вона використовується для аналізу динаміки зміню- вання технічного стану авіаційної техніки й дозволяє вести облік стану повітряних суден та проводити аналіз якості робіт експлуатантами України з технічного обслуговування авіаційної техніки. Формалізація процедур забезпечення якості робіт авіаційних спеціалістів при ТО АТ та принципи, які покладені в основу формалізації, дають можливість проводити порівневе управ- ління якістю трудових процесів. Розроблена структура властивостей технологічних процесів ТО дозволяє визначити якість функціонування ергатичних систем. Достовірність отриманих результатів забезпечується великим обсягом досліджених ма- теріалів, аналітичними розрахунками та експериментальними дослідженнями і результатами, які отримані з використанням сучасних методик та програмного забезпечення. Зроблені висновки узгоджуються з сучасними уявленнями про заходи забезпечення льо- тної придатності АТ та новітніми методами діагностування технічного стану виробів. На основі нової методології забезпечення процесів технічної експлуатації та формування програм технічного обслуговування в системі збереження льотної придатності ПС та АД, вирі- шуються задачі опису властивостей і характеристик для забезпечення їх збалансованості. Розроблена ресурсозберігаюча технологія формування регламентів технічного обслуго- вування повітряних суден, яка дає можливість оптимізувати режими та керувати процесами технічного обслуговування й дозволяє забезпечити збереження льотної придатності повітряних суден за мінімальних витрат. Вирішення поставлених задач здійснюється на основі методу інтервального аналізу з ви- a i 1 користанням множини ефективних рішень, або оптимальних рішень за Парето. Моніторинг технічної експлуатації ПС та запропонована методика опрацювання експлу- атаційної інформації з надійності АТ дозволяють визначити системи АТ, які надають можли- вість здійснювати контроль якості технічного обслуговування кожного експлуатанта, проводи- ти аналіз динаміки показників надійності старіючого парку ПС та розробляти рекомендації що- до удосконалення технологічних процесів ТО. Розроблена основа формалізації процедур забез- печення якості робіт авіаційних спеціалістів при ТО АТ. Розроблений і впроваджений виріб у вигляді автоматизованої системи розрахунку надій- ності парку повітряних суден України, яка використовується для проведення аналізу надійності усіх типів повітряних суден, що зареєстровані в Державіаслужбі України. Розроблено блок-схеми автоматизованої системи для реалізації запропонованої методо- логії та керування процесами технічної експлуатації АТ.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9246
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdf171.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.