Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9245
Title: Розробка та виготовлення експериментального зразка мобільної інформаційно-діагностичної системи неруйнівного контролю композиційних матеріалів низькочастотними акустичними методами
Keywords: композиційний матеріал
низькочастотний акустичний метод
інформаційно-діагностична система
контроль
розробка
виготовлення
експериментальний зразок
Issue Date: 2011
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: 1. На основі аналізу існуючих мобільних інформаційно-діагностичних систем неруйнів- ного контролю композиційних матеріалів проведено обґрунтування технічних вимог до розро- блюваної системи та її програмних засобів. 2. Розроблена структура системи, яка містить підсистему збирання, накопичування і ста- тистичного аналізу первинних інформаційних сигналів, підсистему обробки інформаційних си- гналів та оцінювання діагностичних ознак, підсистему забезпечення прийняття рішення про стан об’єкта контролю, підсистему формування бібліотек образів об’єктів контролю, їх най- більш поширених дефектів та відповідних класифікаційних ознак. Система на відміну від існуючих, дозволяє виконувати в автоматичному режимі класифікацію дефектів за умови відсутності еталонних зразків. 3. Розроблено та досліджено способи виділення інформативних параметрів сигналів кон- тролю на основі їх детермінованих та стохастичних моделей. Розглянуто застосування спек- тральних, кореляційних перетворень та перетворення Гільберта інформаційних сигналів, визначені їх переваги та недоліки для задач аналізу сигналів акустичної дефектоскопії. Це доз- волило виділити стійки до дії шумів діагностичні ознаки дефектних зон та реалізувати багато- параметровий контроль виробів з композиційних матеріалів. 4. Проведено аналіз та вибір методів побудови вирішальних правил та класифікації дефектів. Розроблено методики діагностики на основі багатопараметрових розділяючих функцій, які дозволили підвищити вірогідність контролю виробів з композиційних матеріалів. 5. Розроблена структура програмного забезпечення інформаційно-діагностичної системи неруйнівного контролю, яка включає три основні підсистеми – керування, аналізу та класифікації. Згідно цієї структури сформульовані основні вимоги до програмного забезпечен- ня, яке дозволяє розширити функціональні можливості систем неруйнівного контролю 6. Створено програмне забезпечення інформаційно-діагностичної системи, яке реалізує керування всією системою та взаємодію між її функціональними вузлами та дозволяє отриму- вати інформаційні сигнали, проводити їх первинний аналіз, обробку, та візуалізацію. Програм- не забезпечення також дозволяє в автоматичному режимі виділяти інформативні ознаки, прово- дити діагностування та класифікацію дефектів, а також формування бібліотек дефектів виробів і протоколів діагностування. 7. Створено експериментальний зразок мобільної інформаційно-діагностичної системи неруйнівного контролю композиційних матеріалів та ударний первинний перетворювач. Сис- тема забезпечує проведення контролю імпедансним методом та методом низькошвидкісного удару. 8. Проведені експериментальні дослідження створеної інформаційно-діагностичної сис- теми на зразках композиційних матеріалів зі штучними дефектами. Отримані результати досліджень показали її переваги перед існуючими дефектоскопами і системами неруйнівного контролю композитів по кількості реалізованих методів контролю, по функціональним можли- востям, достовірності отриманих результатів та чутливості контролю.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9245
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdf148.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.