Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9237
Title: Комп’ютерна технологія порівняльного аналізу електронних текстів
Keywords: електронний текст
комп’ютерна технологія
порівняльний аналіз
інформація
логіко-лінгвістична модель
мова
Issue Date: 2011
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Запропоновано уніфіковану форму логіко-лінгвістичної моделі текстової інформації, що здатна відображати синтаксичну структуру речень природної мови. Побудовано алгоритм виявлення збігів в одномовних електронних текстах без врахування синонімів, розбіжностей синтаксичних структур текстів та порядків чергування слів у реченнях. Запропоновано систему продукцій для встановлення характеристик структурних оди- ниць тексту. Розроблено метод автоматичного анотування електронних текстів, що базується на вико- ристанні сформованої системи продукцій для встановлення характеристик структурних оди- ниць тексту. Розроблено проект комплексу технічних засобів спеціалізованого багатомовного пошу- кового серверу, застосування якого дозволить здійснювати порівняльний аналіз електронних документів, що знаходяться в мережі Інтернет, за змістом. Сформульовано основні положення технології порівняльного аналізу електронних текстів. Запропоновано тести для аналізу коректності розроблених алгоритмів порівняльного аналізу електронних текстів. Наукова новизна отриманих результатів звітного етапу полягає в наступному: - вперше запропонована уніфікована форма логіко-лінгвістичної моделі текстової інфор- мації, що здатна відображати синтаксичну структуру речень природної мови; - вперше розроблено проект комплексу технічних засобів спеціалізованого багатомовно- го пошукового серверу, застосування якого дозволить здійснювати порівняльний аналіз елект- ронних документів, що знаходяться в мережі Інтернет, за змістом. - одержав подальший розвиток метод порівняльного аналізу електронних текстів, що до- зволяє враховувати синоніми, розбіжності синтаксичних структур текстів та порядки чергуван- ня слів у реченнях; - удосконалена робота системи порівняльного аналізу електронних текстів за рахунок використання логіко-лінгвістичних моделей, як бази знань створеної аналітичної системи.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9237
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf151.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.