Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9219
Title: Інформаційні технології управління надійністю авіаційної техніки на рівні авіакомпанії
Keywords: авіаційна техніка
авіакомпанія
інформаційні технології
надійність
повітряне судно
управління
Issue Date: 2012
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Розроблено методологію управління надійністю парку ПС авіакомпанії, яка включає: схему управління надійністю ПС в авіакомпанії; методику збору інформації про відмови та на- працювання компонентів ПС; метод обробки і машинного аналізу цієї інформації з використан- ням новітніх технологій. На базі цієї методології створено універсальну технологію управління надійністю авіаційної техніки. Технологія забезпечує підтримання високого рівня надійності авіаційної техніки за рахунок формування керуючих впливів на базі аналізу результатів оброб- ки експлуатаційної інформації. Контроль надійності проводиться на рівні повітряних суден, їх основних виробів (планера, двигунів та ДСУ), функціональних систем та агрегатів. Технологія включає універсальну систему класифікації інформації, пристосовану до різних типів ПС. Розроблено методологію управління матеріальними ресурсами авіакомпанії, яка включає: - вдосконалену модель розрахунку потреби в запасних частинах, яка дозволяє зменшити затримки рейсів шляхом формування комплектів запасних частин з урахуванням інформації про відмови і несправності АТ за попередній період, а також даних про залишки ресурсів і планова- ний наліт на прогнозований період; - вдосконалений метод та алгоритм оптимізації рівнів запасів і формування оптимально- го замовлення комплектуючих. Оптимізація розміру замовлення дозволяє мінімізувати витрати на зберігання запасу і повторюваність замовлення; - модель оптимізації замовлення запасних елементів при обмеженій сумі фінансування на основі максимізації ймовірності безвідмовної роботи. Розроблено методологію управління технічним обслуговуванням ПС, що включає: – метод прогнозування моменту вичерпання ресурсу основних виробів; – метод оцінки якості виконання важких форм ТО, що базується на порівнянні парамет- рів надійності парку ПС за попередній рік з параметрами надійності повітряного судна після виконання робіт в цілому та окремо за зауваженнями, виявленими екіпажем, технічним персо- налом та за затримками рейсів; - метод визначення контрольних рівнів надійності функціональних систем ПС, які мо- жуть бути обчислені на базі статистичної обробки відповідних параметрів надійності цих сис- тем за попередній рік або призначені за усередненими даними за декілька років; – метод селекції інформації про виконання робіт з ТО, в яких є ознаки повторного дефек- ту, що суттєво спрощує виявлення реальних повторних дефектів. Значимість отриманих наукових результатів полягає у: проведенні робіт з підтриман- ня заданого рівня безпеки польотів; зменшенні простоїв, затримок та скасування рейсів з техні- чних причин; зменшенні втрат, пов’язаних з достроковою заміною агрегатів та вузлів; підгото- вці доказової документації для обґрунтування продовження ресурсів компонентів АТ та пере- воду частини комплектуючих на експлуатацію за технічним станом; ефективному використанні обладнання, підвищенні якості обліку, контролю і управління технічним обслуговуванням та усуненням дефектів; оптимізації запасів комплектуючих. Крім того результати виконання ро- боти необхідні для роботи органів Державного управління “Державіаадміністрації”, направле- ної на забезпечення безпеки польотів, льотної придатності та сертифікації АТ.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9219
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16.pdf186.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.