Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61373
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Методи захисту навколишнього середовища"
Other Titles: Educational and methodological complex on the subject "Methods of Environment Protection"
Authors: Міхєєв, Олександр Миколайович
Mikheev, Oleksandr Mykolayovych
Keywords: джерела забруднення довкілля
техногенне забруднення довкілля
фактори впливу на довкілля
фізичні методи захисту довкілля
хімічні методи захисту довкілля
біологічні методи захисту довкілля
sources of contamination of the environment
technogenic contamination of environment
environmantal impact factors
physical methods of environment protection
chemical methods of environment protection
biological methods of environment protection
Issue Date: Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі природничих наук. Метою навчальної дисципліни є інформуванн я студентів щодо існуючих методів та засобів захисту біосфери та її косних та біотичних складових. Завданнями навчальної дисципліни є набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок в області застосування методів та засобів захисту біосфери та її косних та біоти чних складових. Результати навчання, які дає можливість досягти навчальна дисципліна. -використовувати принципи управління, на яких базується система екологічної безпеки; -уміти користуватися існуючими нормативами щодо припустимих рівнів забруднення; -уміти застосовувати сучасні методи та технології планування і організації технологічного процесу з урахуванням методів охорони та захисту довкілля; організації і контролю виконання природоохоронних заходів на виробництві.
This educational subject is the theoretical basis of the set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of natural sciences. The purpose of the educational subject is to inform students about existing methods and means of protecting the biosphere and its inert and biotic components. The tasks of the educational subject are students' acquisition of theoretical knowledge and practical skills in the field of applying methods and means of protection of the biosphere and its indirect and biotic components. Learning outcomes that the academic subject makes possible to achieve. - use management principles on which the environmental safety system is based; - to be able to use the existing regulations regarding acceptable levels of pollution; - to be able to apply modern methods and technologies of planning and organization of the technological process taking into account the methods of protection and protection of the environment; organization and control of the implementation of environmental protection measures at production.
Description: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Методи захисту навколишнього середовища" для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 101 "Екологія"
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61373
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
методи ахисту скан.фін..pdfРобоча_програма450.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.