Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61165
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAblesimov, A. K.-
dc.contributor.authorАблесімов, Олександр Костянтинович-
dc.contributor.authorKonovalyuk, I. A.-
dc.contributor.authorКоновалюк, Ілля Олександрович-
dc.contributor.authorZavhorodnii, R. V.-
dc.contributor.authorЗавгοрοдній, Ρуслан Βοлοдимирοвич-
dc.date.accessioned2023-10-13T08:35:05Z-
dc.date.available2023-10-13T08:35:05Z-
dc.date.issued2022-12-27-
dc.identifier.citationAblesimov A. K. Adaptive Stabilization Systems of Dynamic Objects / A. K. Ablesimov, I. A. Konovalyuk, R. V. Zavhorodnii // Electronics and Control Systems. Kyiv: NAU, 2022. – No 4(74). – pp. 58–66.uk_UA
dc.identifier.issn1990-5548-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61165-
dc.descriptionНауковий журнал «Електроніка та системи управління» президією Міністерства освіти і науки України віднесено до наукових фахових видань у галузі технічних наук категорії «Б». Рекомендовано до друку вченою радою Національного авіаційного університету (протокол № 8 від 20 грудня 2022 р.). Зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ №16720-5292 ПР від 21 травня 2010 року.uk_UA
dc.description.abstractThere are a large number of dynamic objects, for the management of which it is advisable to apply the principles of adaptation. The reasons for applying the principles of adaptation can be combined into two main groups: the variability and complexity of the characteristics of objects and the environment; growing requirements for accuracy and technical and economic characteristics of systems. The difference between adaptive systems and optimal ones is that while in optimal systems the quality indicator is provided for certain parameters of the object, in adaptive systems - for various parameters due to the action of additional elements of adaptation. The choice of one or another approach is determined by preliminary information about the object (process) or the accepted quality criterion. The article presents the main approaches to the selection of possible variants of adaptive systems with stabilization and optimization of the quality of control of systems for stabilizing dynamic objects, based on the type of extremal characteristic of the criterion for assessing their quality.uk_UA
dc.description.abstractІснує велика кількість динамічних об’єктів, для керування якими доцільно застосовувати принципи адаптації. Причини застосування принципів адаптації можна поєднати у дві основні групи: мінливість та складність характеристик об’єктів та середовища; зростаючі вимоги до точності та техніко-економічних характеристик систем. Відмінність адаптивних систем від оптимальних у тому, що у оптимальних системах показник якості забезпечується певних параметрів об’єкта, то адаптивних – для різних параметрів з допомогою дії додаткових елементів адаптації. Вибір того чи іншого підходу визначається попередньою інформацією про об'єкт (процес) або прийнятим критерієм якості. У статті наведено основні підходи до вибору можливих варіантів адаптивних систем зі стабілізацією та оптимізації якості управління системами стабілізації динамічних об'єктів, виходячи з виду екстремальної характеристики критерію оцінки їх якості.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherNational Aviation Universityuk_UA
dc.relation.ispartofseriesElectronics and Control Systems;№4(74)-
dc.relation.ispartofseriesЕлектроніка та системи управління;№4(74)-
dc.subjectstabilization systemuk_UA
dc.subjectblock diagramuk_UA
dc.subjectextreme characteristicuk_UA
dc.subjectadaptation contouruk_UA
dc.subjectreference modeluk_UA
dc.subjectextreme controluk_UA
dc.subjectoperating pointuk_UA
dc.subjectextremum searchuk_UA
dc.subjectсистема стабілізаціїuk_UA
dc.subjectблок-схемаuk_UA
dc.subjectекстремальна характеристикаuk_UA
dc.subjectконтур адаптаціїuk_UA
dc.subjectеталонна модельuk_UA
dc.subjectекстремальне керуванняuk_UA
dc.subjectробоча точкаuk_UA
dc.subjectпошук екстремумуuk_UA
dc.titleAdaptive Stabilization Systems of Dynamic Objectsuk_UA
dc.title.alternativeАдаптивні системи стабілізації динамічних об'єктівuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc629.5.051(045)uk_UA
dc.subject.udcDOI:10.18372/1990-5548.74.17298uk_UA
Appears in Collections:Наукові публікації та матеріали кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdfНаукова стаття1.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.