Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61054
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Глобальна економіка"
Other Titles: Educational and methodical complex of discipline "Global economy"
Authors: Михальченко, Інна Григорівна
Mykhalchenko, Inna
Keywords: глобальна економіка
глобалізація
суспільство
глобалістика
економіка
економічні процеси
global economy
globalization
society
globalistics
economy
economic processes
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в міжнародній економіці, цифровій економіці, економічній кібернетиці та економіці підприємства. Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань умов і факторів становлення та механізмів функціонування глобальної економіки.
This discipline is the theoretical and practical basis of the body of knowledge and skills that form the profile of a specialist in international economics, digital economy, economic cybernetics and business economics. The purpose of teaching the discipline is to develop students' knowledge of the conditions and factors of of the formation and mechanisms of the global economy.
Description: Робочу програму навчальної дисципліни «Глобальна економіка» розроблено на основі освітньо-професійних програм «Економічна кібернетика», «Цифрова економіка», «Міжнародна економіка», «Економіка підприємства», навчальних та робочих навчальних планів №НМ-6-051-1/21, №РМ-6-051-1/21, №НМ-6-051-2/21, №РМ-6-051-2/21, №НМ-6-051-3/21, №РМ-6-051-3/21, №НМ-6-051-4/21, №РМ-6-051-4/21 та №НМ-6-051-1з/21, №РМ-6-051-1з/21, №НМ-6-051-2з/21, №РМ-6-051-2з/21, №НМ-6-051-3з/21, №РМ-6-051-3з/21, №НМ-6-051-4з/21, №РМ-6-051-4з/21 підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 051 «Економіка» та відповідних нормативних документів.The curriculum of the discipline "Global Economics" is developed on the basis of the educational and professional programs "Economic Cybernetics", "Digital Economy", "International Economics", "Business Economics", curricula and work curricula №NM-6-051-1/21, №RМ-6-051-1/21, №NM-6-051-2/21, №RM-6-051-2/21, № RM-6-051-3/21,№RM-6-051-3/21, №RM-6-051-4/21, №RM-6-051-4/21 and №RM-6-051-1z/21, №RM-6-051-1z/21, №RM-6-051-2z/21, №RM-6-051-2z/21,№RM-6-051-3z/21, №RM-6-051-3z/21, №RM-6-051-4z/21, №RM-6-051-4z/21 for the training of higher education applicants for the educational degree "Master" in the specialty 051 "Economics" and relevant regulatory documents.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61054
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри економіки повітряного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_Глобальна_економіка Михальченко.pdfРобоча програма навчальної дисципліни931.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.