Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61042
Title: Оцінювання та забезпечення якості перевезень пасажирів і вантажів
Other Titles: Assessment and quality assurance of passenger and cargo transportation
Authors: Красикова, Поліна
Krasykova, Polina
Keywords: оцінювання
забезпечення
якість
перевезення
assessment
transportation
quality
assurance
кваліфікаційна робота
qualifying work
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: В нашому сучасному часі існує шість видів транспорту, одним із яких є саме залізничний, що являє собою частину економічного фундаменту країни. Стабільнa та ефективна робота залізничного транспорту є необхідною умовою для забезпечення обороноздатності, національної безпеки і географічноїї цілісності держави, підвищення рівня життя населення. На даний час залізниця в основному задовольняє потреби суспільства у виробництві та населення у перевезеннях. Але стан виробничо-технічної бази залізниці і технологічний рівень перевезень за більшостю параметрів не відповідає постійно зростаючим потребам суспільства та європейським стандартам якості транспортних послуг, що найближчим часом може стати перешкодою для подальшого соціально-економічного розвитку держави. На порядку денному стоїть питання щодо розвитку мережі українських залізниць, які значно відстають від залізниць країн Європейського Союзу, що сьогодні перебувають на різних етапах реформування, але при цьому істотно випереджають залізниці України.
In our modern time, there are six types of transport, one of which is especially the railway, which is a part of the economic foundation of the country. Stable and efficient operation of railway transport is a necessary condition to ensure defense capability, national security and geographical integrity of the state, raising the standard of living of the population. Currently, the railway mainly meets the needs of society in production and population in transportation. But the state of the production and technical base railways and the technological level of transportation according to most parameters are not meets the constantly growing needs of society and European ones quality standards of transport services, which may happen in the near future an obstacle to further socio-economic development of the state. On the agenda is the question of the development of the Ukrainian network railways, which lag far behind the railways of the countries of the European Union, which today they are at different stages of reform, but at the same time it is significant ahead of the railways of Ukraine.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 27.05.2021 р. № 311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: к.т.н., доцент Трюхан Олег Миколайович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61042
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Красикова_МТ - 203 М.pdf2.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.