Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59440
Title: Терміносистема галузі 28 «Публічне управління та адміністрування»: проблеми розвитку
Other Titles: Terminology of the field 28 "Public management and administration": problems of development
Authors: Стороженко, Ліна
Storozhenko, Lina
Keywords: термін
стандартизація
кодифікація
публічне управління
term
standardization
codification
public management
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Стороженко Л. Терміносистема галузі 28 «Публічне управління та адміністрування»: проблеми розвитку // Мова та культура у просторі новітніх технологій: проблеми сучасної комунікації: матеріали VІ Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 23 березня 2023 р. К. : Талком, 2023. — С. 108-109.
Abstract: Сучасний термінологічний апарат галузі 28 «Публічне управління та адміністрування» перебуває у процесі становлення. Як правило, сучасна термінологія досліджується на рівні філологічних наук: аспекти питань розвитку терміносистеми вітчизняного публічного управління сьогодні є предметом наукового пошуку на рівні фахової періодики та проведення тематичних проблемних наукових заходів.
The modern terminological apparatus of the field 28 "Public management and administration" is in the process of formation. As a rule, modern terminology is studied at the level of philological sciences: aspects of the development of the terminology system of domestic public administration today are the subject of scientific research at the level of professional periodicals and thematic problem-based scientific events.
Description: 1. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад.: Ю.П. Сурмін, В.Д. Бакуменко, А.М. Михненко; за ред. Ю.В. Ковбасюка [та ін.]; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Київ: НАДУ, 2010. 820 с. 2. Ілюк Т.М. Передумови та проблеми стандартизації наукової термінології в галузі науки «Державне управління». Державне управління: теорія та практика. 2008. № 2(8). URL: http://academy.gov.ua/ej/ej8/doc_pdf/iluk.pdf 3. Коцюба Н.Й. Українська термінологія державного управління (становлення та розвиток): автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01. Львів, 2004. 16 с.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59440
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри української мови та культури

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стороженко-109-110.pdfтези412.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.