Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58961
Title: Шляхи підвищення економічної ефективності господарської діяльності ТOВ Projects
Other Titles: Ways to increase the economic efficiency of economic activity Projects
Authors: Мухамедшина, Аліна
Muhammadshina, Alina
Keywords: дипломна робота
graduate work
зовнішньоекономічна діяльність
foreign economic activity
ресурсний потенціал
resource potential
консультаційні послуги
consulting services
позичковий ресурсний потенціал
loan resource potential
управління ресурсним потенціалом
resource potential management
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Головною метою абсолютно будь-якого комерційного підприємства є виробництво певної продукції, в тому числі виконання робіт і надання послуг, певного обсягу і певного рівня якості, у встановлені терміни. Обсяг діяльності підприємства формується на основі аналізу ринків збуту з метою визначення потреби споживачів у виробленій продукції. Для організації виробничо-господарської діяльності потрібно врахувати рівень її ефективності та визначити можливості її максимізації. У зв'язку з цим якість роботи підприємства слід оцінювати в першу чергу з точки зору економічної ефективності виробленої продукції (виконання робіт, надання послуг).
The main goal of absolutely any commercial enterprise is the production of certain products, including the performance of works and the provision of services, of a certain volume and of a certain level of quality, in the established time. The scope of the enterprise's activity is formed on the basis of the analysis of sales markets in order to determine the needs of consumers in the manufactured products. For the organization of production and economic activity, it is necessary to take into account the level of its efficiency and determine the possibilities of its maximization. In this regard, the quality of the enterprise's work should be evaluated primarily from the point of view of the economic efficiency of the products produced (performance of works, provision of services).
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник проекту: професор Разумова Катерина Миколаївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58961
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мухамедшина_А_Г_ФТМЛ.pdfдипломна робота1.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.