Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58960
Title: Формування економічної безпеки підприємства з урахуванням світового досвіду
Other Titles: Formation of economic security of the enterprise taking into account world experience
Authors: Комілов, Нозімбек
Komilov, Nozimbek
Keywords: безпека
security
зовнішньоекономічна діяльність
foreign economic activity
підприємство
enterprise
дипломна робота
graduate work
фінансова стійкість
financial stability
ефективність
efficiency
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Незмінною умовою успішного управління є якісна та своєчасна оцінка економічної безпеки бізнесу, результати якої необхідні для розробки самостійних управлінських орієнтирів та прийняття управлінських рішень, пов’язаних з господарською діяльністю. Обґрунтованість цих рішень залежить від обраного методу оцінки фінансового стану та інтерпретації отриманих результатів. Важливим фактором і умовою економічної стабільності вважається фінансова стійкість підприємства. Не існує загальноприйнятого визначення економічної безпеки на національному чи інституційному рівні. На рівні національної безпеки існує багато способів формулювання цього поняття, що показує його основу і підводить термін економічна безпека компанії.
An invariable condition for successful management is a high-quality and timely assessment of the economic security of a business, the results of which are necessary for the development of independent management guidelines and the adoption of management decisions related to economic activity. The validity of these decisions depends on the chosen method of assessing the financial condition and the interpretation of the obtained results. An important factor and condition of economic stability is the financial stability of the enterprise. There is no generally accepted definition of economic security at the national or institutional level. At the level of national security, there are many ways of formulating this concept, which shows its basis and summarizes the term economic security of the company.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник проекту: професор Марченко Валентина Миколаївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58960
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КОМИЛОВ_ФТМЛ.pdfдипломна робота1.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.