Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58955
Title: Управління формуванням та використанням прибутку підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності
Other Titles: Management of the formation and use of the profit of an enterprise subject to foreign economic activity
Authors: Чернишов, Олександр
Chernyshov, Oleksandr
Keywords: дипломна робота
graduate work
зовнішньоекономічна діяльність
foreign economic activity
підприємство
enterprise
управління
management
формування прибутку
profit generation
використання прибутку
use of profit
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Для досягнення позитивного і водночас максимального результату прибуток залежить від багатьох факторів, але перш за все від витрат компанії. Сума прибутку (фінансовий результат діяльності) визначається шляхом порівняння витрат обігу та виробництва (витрати діяльності). Компанія отримує прибуток, коли вартість, що міститься в створеному продукті, реалізується і набуває грошової форми. Дохід є основним джерелом фінансування розвитку бізнесу, підвищення якості першої матеріально-технічної бази, забезпечення всіх форм інвестування. Вся діяльність бізнесу спрямована на отримання додаткового доходу, або найму для йогічної стабілізації на рівні. Тому повноваження щодо управління грошовими потоками від усієї системи до прийняття управлінських рішень на підприємстві вимагатимуть подальшого супроводу.
To achieve a positive and at the same time maximum result, the profit depends on many factors, but first of all on the company's expenses. The amount of profit (financial result of activity) is determined by comparing costs of circulation and production (costs of activity). The company makes a profit when the value contained in the created product is realized and takes a monetary form. Income is the main source of funding for business development, improving the quality of the first material and technical base, ensuring all forms of investment. All business activities are aimed at obtaining additional income, or employment for yogic stabilization at the level. Therefore, the authority to manage cash flows from the entire system to making management decisions at the enterprise will require further support.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник проекту: професор Марченко Валентина Миколаївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58955
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЧЕРНИШОВ_ФТМЛ.pdfдипломна робота1.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.