Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58592
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Фахова іноземна мова" 151сп.
Other Titles: Educational and methodical complex of the discipline "Professional foreign language" 151сп.
Authors: Максимович, Галина
Maksymovych, Halyna
Keywords: електричний струм
electric current
постійний струм
direct current
змінний струм
alternating current
послідовна схема
series circuit
паралельна схема
parallel circuit
різниця потенціалів
potential difference
джерело живлення
power supply
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана дисципліна є практичною основою формуванняу студентів вміння вільного володіння іноземною мовою, що дозволяє випускникам успішно працювати розробниками програмного і апаратного забезпечення для засобів робототехніки, вбудованих систем, автомобілів, розумних будинків, займати керівні посади у відділах автоматизації і метрології, а також реалізувати себе в якості менеджерів проектів, тестувальників програмного забезпечення, системних адміністраторів та ін. Англійська стала лексичної основою для багатьох мов програмування. Розширення міжнародного співробітництва вимагає підготовки фахівців, які володіють іноземною мовою, вміють здобувати потрібну інформацію з іноземних друкованих матеріалів, вільно користуються іноземною літературою за фахом у сфері професійного спілкування, що сприяє підвищенню кваліфікації та допомагає їм добре виконувати професійні обов’язки.
This discipline is the practical basis for students to develop their fluency in a foreign language, which allows graduates to successfully work as software and hardware developers for robotics, embedded systems, cars, smart homes, hold senior positions in automation and metrology departments, and also to realise themselves as project managers, software testers, system administrators, etc. English has become the lexical basis for many programming languages. The expansion of international cooperation requires the training of specialists who speak a foreign language, are able to obtain the necessary information from foreign printed materials, and are fluent in foreign literature in the field of professional communication, which contributes to the improvement of their skills and helps them to perform theirprofessional duties well.
Description: Робочу програму дисципліни "Фахова іноземна мова" розроблено на основі освітньо-професійних програм “Автоматика та автоматизація на транспорті” та навчальних та робочих навчальних планів № НБ–1–151–1/21, № НБ–1–151–1з/21, № РБ–1–151–1/21, № РБ– 1–151– 1з/21 підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 151“Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” та відповідних нормативних документів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58592
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри іноземних мов за фахом

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Опис файлів НМК Фахова іноземна мова 151 сп..pdfНавчально методичний комплекс553.19 kBAdobe PDFView/Open
01 ІМ РП.pdfРобоча програма751.19 kBAdobe PDFView/Open
08 ІМ ККР.pdfКомплексні контрольні роботи1.53 MBAdobe PDFView/Open
09,10 ІМ МР СРС, ІМ НММ.pdfМетодичні рекомендації521.45 kBAdobe PDFView/Open
02 ІМ РСО (1).pdfРейтингова система оцінювання396.01 kBAdobe PDFView/Open
04,05 ІМ МКР №1,№2.pdfЗразок модульної контрольної роботи323.67 kBAdobe PDFView/Open
03 ІМ КТП.pdfТематичний план275.82 kBAdobe PDFView/Open
11,12 ІМ НП.pdfЗразок навчального посібника390.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.