Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57684
Title: Напрямки вдосконалення рекламної діяльності ТОВ Прилуцька швейна фабрика
Other Titles: Areas of improvement of the advertising activity of Prylutskaya Sewing Factory LLC
Authors: Волвенко, Іван Олегович
Volvenko, Ivan Olegovich
Keywords: рекламна стратегія
advertising strategy
конкурентоспроможність
competitiveness
рекламна діяльність
advertising activity
пошиття одягу
sewing clothes
інформаційна реклама
informational advertising
стратегії рекламної кампанії
advertising campaign strategies
дипломна робота
graduate work
Issue Date: 25-Nov-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дипломна робота присвячена дослідженню та вибору конкурентної стратегії підприємства в сучасних умовах міжнародної рекламної діяльності в Європі та Україні, розробці заходів щодо вибору рекламної стратегії та оцінці ефективності розроблених заходів на базі ТОВ Прилуцька швейна фабрика. У вступі визначено актуальність теми дослідження, мету і завдання дослідження, теоретичну та практичну значущість, зазначено предмет та об’єкт дослідження, вказано підходи до реалізації. У першому розділі наведені теоретично-методичні засади формування рекламної стратегії підприємства в сучасних умовах Європейського ринку. Другий розділ присвячений загальній характеристиці досліджуваного підприємства, здійснено аналіз основних фінансово-економічних показників, визначено основні його переваги та рекламну стратегію. У третьому розділі вказані рекомендації щодо формування і вибору рекламних стратегії та підходів для ТОВ Прилуцька швейна фабрика, розроблено заходи щодо реалізації обраної стратегії та проведено оцінку ефективності розроблених заходів.
The thesis is devoted to the research and selection of the company's competitive strategy in modern conditions of international advertising activity in Europe and Ukraine, the development of measures for the selection of an advertising strategy, and the evaluation of the effectiveness of the measures developed on the basis of Prylutskaya Sewing Factory LLC. The introduction defines the relevance of the research topic, the goal and task of the research, the theoretical and practical significance, the subject and the object of the research are indicated, and the approaches to implementation are indicated. In the first chapter, the theoretical and methodological principles of the formation of the company's advertising strategy in the modern conditions of the European market are presented. The second section is devoted to the general characteristics of the enterprise under study, an analysis of the main financial and economic indicators is carried out, its main advantages and advertising strategy are determined. In the third section, there are recommendations for the formation and selection of advertising strategies and approaches for Prylutskaya Sewing Factory LLC, measures for the implementation of the chosen strategy are developed, and the effectiveness of the developed measures is evaluated.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник проекту: доцент Овсак Оксана Павлівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57684
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Волвенко_Іван_Диплом_МАГ_2022_25_11-2.pdfдипломна робота2.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.