Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57263
Title: Кадровий менеджмент ТОВ Корпорація Промстан та шляхи його удосконалення
Other Titles: HR management of Promstan Corporation LLC and ways to improve it
Authors: Коваленко, Світлана Миколаївна
Kovalenko, Svitlana Mykolayivna
Keywords: управління персоналом
personnel management
управління людськими ресурсами
human resources management
кадровий менеджменֺт
personnel management
соціальна ефективність колективу
social effectiveness of the team
навчання персоналֺу
personnel training
розвиток кадровогоֺ потенціалֺу
development of personnel potential
дипломна робота
graduate work
Issue Date: 25-Nov-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дипломна робота присвячена дослідженню проблемних аспектів управління персоналу та вибору напрямів щодо удосконалення кадрового менеджменту ТОВ Корпорація Промстан. У вступі визначено актуальність та практичну цінність обраної теми дослідження, основну мету та завдання дослідження, зазначено предмет та об’єкт дослідження, вказано наукові методи дослідження. Перший розділ присвячено теоретичним основам управління персоналом та методичним підходам до її оцінки. У другому розділі наведена загальна характеристика ТОВ Корпорація Промстан, проведено аналіз його фінансово-економічних показників діяльності, існуючого стану відділу управління персоналом. У третьому розділі вказано напрями удосконалення кадрового менеджменту ТОВ Корпорація Промстан, та проведено оцінку результативності запропонованих заходів.
The thesis is devoted to the study of problematic aspects of personnel management and the choice of directions for the improvement of personnel management of Promstan Corporation LLC. The introduction defines the relevance and practical value of the selected research topic, the main goal and task of the research, the subject and object of the research, and the scientific methods of the research. The first chapter is devoted to the theoretical foundations of personnel management and methodical approaches to its assessment. In the second section, the general characteristics of Promstan Corporation LLC are given, an analysis of its financial and economic indicators of activity, the current state of the personnel management department is carried out. In the third section, directions for improving personnel management of Promstan Corporation LLC are indicated, and the effectiveness of the proposed measures is evaluated.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник проекту: професор Паливода Олена Михайлівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57263
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Диплом_Коваленко С.М ПДФ (1).pdfдипломна робота2.43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.