Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56912
Title: Формування дизайну середовища тимчасових поселень для переселенців
Other Titles: Formation of the design of the environment of temporary settlements for displaced persons
Authors: Александрова, Дар’я Сергіївна
Aleksandrova, Daria
Keywords: дипломна робота
магістерська робота
дизайн інтер’єру
модульні будинки
швидкі технології будівництва
швидке житло
доступне житло
житло для переселенців
тимчасове житло
адаптація
graduate work
master thesis
interior design
modular houses
fast construction technologies
affordable housing
housing for immigrants
temporary housing
adaptation
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Александрова Д.С. Формування дизайну середовища тимчасових поселень для переселенців. – Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності "Дизайн". – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022. – 87 с.
Abstract: На сьогоднішній день українцям довелося дізнатися про всі складнощі військового конфлікту. Через російську агресію багатьом довелося відчути страх за своє життя і життя близьких. Намагаючись уникнути цієї небезпеки, багатьом довелося кинути будинки і звичне життя, покинути рідні міста, шукати притулку за межами своїх областей. З моменту початку переміщення житлова проблема є однією з основних (поряд із працевлаштуванням) для цієї категорії внутрішніх мігрантів в Україні. За останні сім років українською державою та міжнародними організаціями робилися певні кроки для вирішення цього питання. Проте, за даними Міжнародної організації з міграції, у березні цього року лише 14% ВПО проживало у власному житлі. Українська держава не була готова до появи внутрішньо переміщених осіб у 2014 році. Таким чином, спочатку розселення мало стихійний характер: переселенці отримували дах у державних санаторіях, будинках відпочинку, церквах, у приватному секторі або у родичів; також тимчасове житло надавали власники приватних готелів та місцева влада. З огляду на ситуацію, в якій вирішувалося питання термінового забезпечення переселенців дахом над головою, якість житла відійшла на другий план. В результаті ВПО часто селили в непристосованих для довгострокового житла приміщеннях, а також у сільській місцевості з обмеженим доступом до робочих місць. Майже через вісім років з моменту появи внутрішньо переміщених осіб в Україні ситуація із забезпеченням житлом даної категорії українських громадян залишається невирішеною. Дуже важливо забезпечити людей помешканнями у як найшвидший час, це можна реалізувати із допомогою тимчасових мобільних поселень. Метою дослідження є визначення особливостей дизайну модульних містечок з урахуванням усіх житлових потреб майбутніх мешканців на невеликій площі забудови. Визначено, що система життєзабезпечення умов проживання зводиться до таких основних вимог: безпека, швидкість будівництва житла, елементарний комфорт, компактність розміщення, забезпеченість харчуванням, можливість видалення відходів життєдіяльності, зв'язок із місцем застосування праці. Функціонально-планувальна організація спирається на «мінімальний» житловий осередок. На невеликій площі розміщення мають бути враховані всі потреби для комфортного проживання людей, що опинились в таких умовах та обставинах. Головні засади організації - це забезпечення стійкості поселення, забезпечення прав для переселенців, задоволення основних потреб, створення безпечних умов та інтеграція у міське товариство. Так як таке житло досить атипове, і має бути розраховано на різні групи людей: за віком, фахом, інтересами, сімейним станом тощо – дизайн формування інтер’єрів має бути універсальним. В проєктуванні не слід відходити від концепції єдності з оточуючим світом.
To date, Ukrainians have had to learn about all the complexities of the military conflict. Due to the Russian aggression, many had to feel fear for their lives and the lives of their loved ones. Trying to avoid this danger, many had to leave their homes and their usual lives, leave their hometowns, seek refuge outside their regions. Since the beginning of displacement, the housing problem is one of the main ones (along with employment) for this category of internal migrants in Ukraine. Over the past seven years, the Ukrainian state and international organizations have taken certain steps to resolve this issue. However, according to the International Organization for Migration, in March of this year, only 14% of IDPs lived in their own homes. The Ukrainian state was not ready for the appearance of internally displaced persons in 2014. Thus, at first resettlement had a spontaneous character: displaced people received a roof in state sanatoriums, rest houses, churches, in the private sector or with relatives; also temporary housing was provided by private hotel owners and local authorities. Given the situation in which the issue of urgently providing displaced people with a roof over their heads was decided, the quality of housing took a back seat. As a result, IDPs often settled in premises unsuitable for long-term housing, as well as in rural areas with limited access to jobs. Almost eight years after the appearance of internally displaced persons in Ukraine, the situation with providing housing for this category of Ukrainian citizens remains unresolved. It is very important to provide people with housing as soon as possible, this can be implemented with the help of temporary mobile settlements. The purpose of the study is to determine the features of the design of modular towns, taking into account all the housing needs of future residents on a small building area. It was determined that the life support system of living conditions is reduced to the following basic requirements: safety, speed of housing construction, basic comfort, compactness of accommodation, provision of food, possibility of removal of waste, connection with the place of employment. The functional planning organization is based on the "minimum" residential unit. All the needs for comfortable living of people who find themselves in such conditions and circumstances must be taken into account in a small area of ​​accommodation. The main principles of the organization are ensuring the stability of the settlement, ensuring the rights of displaced persons, meeting basic needs, creating safe conditions and integration into urban society. Since such housing is quite atypical and should be designed for different groups of people: by age, profession, interests, marital status, etc., the interior design should be universal. In designing, one should not deviate from the concept of unity with the surrounding world.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: д. арх., професор Чернявський Володимир Георгійович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56912
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп'ютерних технологій дизайну і графіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пояснювальна записка Александрова.pdfПояснювальна записка3.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.