Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56909
Title: Ревіталізація промислових споруд під підприємство адаптивного виробництва
Other Titles: Revitalization of industrial buildings for an enterprise of adaptive production
Authors: Сигидюк, Ярослав Володимирович
Syhydiuk, Yaroslav
Keywords: дипломна робота
магістерська робота
дизайн інтер’єру
ревіталізація
промислові будівлі
адаптивне виробництво
3D друк
своєрідність промислової спадщини
graduate work
master thesis
interior design
revitalization
industrial buildings
adaptive production
3D printing
originality of industrial heritage
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Сигидюк Я.В. Ревіталізація промислових споруд під підприємство адаптивного виробництва. – Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності "Дизайн". – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022. – 66 с.
Abstract: Ревіталізація — поняття в науковій і практичній діяльності, яке трактується як відновлення минулого, зв'язок сьогодення з минулим, повернення до життя. Внаслідок активних процесів урбанізації або з історичних причин, окремі території опинилися поблизу центральних районів міст і часто мали достатньо розвинену інфраструктуру навколо для необхідних впровадженнь засобів ревіталізації з метою відновлення територій, які були структурно деградовані та ускладнили розвиток міст і регіонів. Збереження своєрідності промислової спадщини є важливою задачею сучасності. Формування новаторського підприємства адаптивного виробництва, за допомогою просунутого зонування та компонування виробничого устаткування з охопленням комерційних інтересів підприємства на основі ревіталізації промислових споруд є одним із напрямків вирішення цієї проблеми. Крім того, дане дослідження є актуальним в контексті загальносвітових процесів ущільнення міської забудови і необхідності використання індустріальної спадщини відповідно новим сучасним функціям. Мета роботи полягає у виявленні особливостей дизайну інтер’єрів підприємств адаптивного виробництва при ревіталізації промислових споруд, створенні ефективного та комфортного середовища для працівників та замовників. Аналіз закордонного досвіду виявив, що підприємства адаптивного виробництва займають важливу нішу у виробничі сфері сучасної країни. Гнучкість та просунуте прототипування дозволяють суттєво підвищити промисловий потенціал більшості галузей. Напрямок адаптивного виробництва довів свою ефективність за кордоном, з високоефективними підприємствами. Тому, використання закордонного досвіду разом з курсом на ревіталізацію вітчизняних промислових будівель – має важливе значення для ефективного розвитку сучасних міст. Мета дипломного проекту була досягнена через виконання поставлених перед проектом завдань. Був розроблений пакет документації ревіталізації промислових будівель під підприємство адаптивного виробництва. Аргументована його доцільність та практична цінність для розвитку сучасного виробництва та використання сучасних технологій на території України.
the interior design Revitalization is a concept in scientific and practical activity, which is interpreted as restoration of the past, connection of the present with the past, return to life. As a result of active urbanization processes or for historical reasons, certain territories were located near the central areas of cities and often had a sufficiently developed infrastructure around them for the necessary implementation of revitalization tools in order to restore territories that were structurally degraded and made it difficult for the development of cities and regions. Preservation of the originality of the industrial heritage is an important task of modern times. The formation of an innovative enterprise of adaptive production, with the help of advanced zoning and layout of production equipment with coverage of the commercial interests of the enterprise based on the revitalization of industrial buildings, is one of the directions for solving this problem. In addition, this study is relevant in the context of global processes of densification of urban development and the need to use industrial heritage in accordance with new modern functions. The purpose of the work is to identify the features of the interior design of enterprises of adaptive production during the revitalization of industrial buildings, to create an effective and comfortable environment for employees and customers. The analysis of foreign experience revealed that enterprises of adaptive production occupy an important niche in the production sphere of a modern country. Flexibility and advanced prototyping significantly increase the industrial potential of most industries. The direction of adaptive production has proven its effectiveness abroad, with highly efficient enterprises. Therefore, the use of foreign experience together with the course on the revitalization of domestic industrial buildings is important for the effective development of modern cities. The goal of the diploma project was achieved through the fulfillment of the tasks set before the project. A package of documentation for the revitalization of industrial buildings for the enterprise of adaptive production was developed. Its expediency and practical value for the development of modern production and the use of modern technologies in the territory of Ukraine are argued.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: д.арх., професор Чернявський Володимир Георгійович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56909
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп'ютерних технологій дизайну і графіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сигидюк_Записка.pdfПояснювальна записка1.89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.