Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56908
Title: Формування дизайну інтер'єрів дошкільних дитячих просторів
Other Titles: Formation of interior design of preschool children's spaces
Authors: Шкарівський, Ярослав Олегович
Shkarivskyi, Yaroslav
Keywords: дипломна робота
магістерська робота
дизайн інтер’єру
дошкільний навчальний заклад
допомога
планування
колірні особливості
ергономічні вимоги різновікових груп
graduate work
master thesis
interior design
preschool educational institution
help
planning
color features
ergonomic requirements of different age groups
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Шкарівський Я.О. Формування дизайну інтер'єрів дошкільних дитячих просторів. – Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності "Дизайн". – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022. – 97 с.
Abstract: Дизайн інтер’єрів дошкільних навчальних закладів являється актуальною темою на сьогодні. Діти в дитячому садку проводить половину свого дня, де вони отримують знання та вміння, фізичне, інтелектуальне, моральне, трудове та естетичне виховання відповідно до їх вікових та індивідуальних особливостей, тому створений відповідний інтер’єр повинен бути комфортним та позитивно впливати на дитину. Від оточуючого інтер’єру залежить успіх дитини на 50%. За кордоном ця тема досить розвинена і багато дитячих закладів Європи та Америки вже отримали нагороди за великий вклад у покращення умов перебування дітей у дитсадках. В Україні поки що запровадження нових тенденцій покращення інтер’єрів дитсадків знаходиться на низькому рівні. Для кожного типу приміщення існують пріоритетні стилі, котрі найкраще вписуються в той чи інший інтер’єр. Слідуючи сучасним тенденціям та концепції «гри» в дизайні дошкільних дитячих закладів було вирішено створити дитячий садок поєднуючи сучасний інтер’єр з природним озелененням та екологічними природними матеріалами. Потреби дітей різні, але всі вони хочуть максимального простору, свободи, цікавого дозвілля, комфортного перебування. На основі цього і базується художній образ проекту. Враховуються такі фактори як функціональність, економічність, комфортне сприйняття, естетичність, екологічність. Головною метою є формування особистості дитини та розвитку її творчих здібностей. Результатом цих досліджень є власне сама розробка інтер’єрів дитячого дошкільного закладу. Розроблено функціональне зонування ДДЗ. Лінії пересування забезпечують свободу в приміщенні та мають логічну побудову. Відокремлення трьох вікових груп розроблялося за принципом ергономічних, кольорових, тактильних, візуальних потреб дитини та мають одну стильову концепцію. Ретельно підібрані освітлювальні прилади та мають не тільки функціональне призначення, але й естетичне. Ілюстрації на стінах кожної зони якнайкраще відображають основне призначення приміщення, але в свою чергу залишаються з дитячою тематикою. Ігрові зони були розробленні саме для даного дитячого садочку та є новітніми. Перевага полягає у тому, що вони розвивають тактильні почуття, кольоросприймання, дослідницький досвід та почуття зацікавленості на всіх етапах експлуатації.
The interior design of preschool educational institutions is a relevant topic today. Children in kindergarten spend half of their day, where they receive knowledge and skills, physical, intellectual, moral, labor and aesthetic education in accordance with their age and individual characteristics, therefore, the created appropriate interior should be comfortable and have a positive effect on the child. 50% of a child's success depends on the surrounding interior. Abroad, this topic is quite developed and many children's institutions in Europe and America have already received awards for their great contribution to improving the conditions of children's stay in kindergartens. In Ukraine, the introduction of new trends in improving the interiors of kindergartens is still at a low level. For each type of room, there are priority styles that fit best into this or that interior. Following modern trends and the concept of "play" in the design of preschools, it was decided to create a kindergarten combining a modern interior with natural landscaping and ecological natural materials. The needs of children are different, but they all want maximum space, freedom, interesting leisure time, and a comfortable stay. The artistic image of the project is based on this. Such factors as functionality, economy, comfortable perception, aesthetics, environmental friendliness are taken into account. The main goal is the formation of the child's personality and the development of his creative abilities. The result of these studies is the actual development of the interiors of the children's preschool. Functional zoning of DDZ has been developed. The lines of movement provide freedom in the room and have a logical construction. Separation of three age groups was developed according to the principle of ergonomic, color, tactile, visual needs of the child and have one style concept. Carefully selected lighting devices have not only a functional purpose, but also an aesthetic one. The illustrations on the walls of each zone reflect the main purpose of the room as best as possible, but in turn remain with children's themes. The play areas were developed specifically for this kindergarten and are the latest. The advantage is that they develop tactile senses, color perception, exploratory experience and a sense of interest at all stages of operation.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: д.мист., професор Романенкова Ю.В.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56908
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп'ютерних технологій дизайну і графіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Томик Шкарівський_скан.pdfПояснювальна записка7.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.