Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56907
Title: Концептуально художнє вирішення музейно-виставкових комплексів
Other Titles: Conceptual artistic solution of museum and exhibition complexes
Authors: Мокеров, Андрій Сергійович
Mokerov, Andrii
Keywords: дипломна робота
магістерська робота
дизайн інтер’єру
дизайн
інтер’єр
концепція
музей
виставка
відчуття
емоції
interior design
interior
graduate work
master thesis
design
concept
museum
exhibition
feeling
emotions
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Мокеров А.С. Концептуально художнє вирішення музейно-виставкових комплексів. – Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності "Дизайн". – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022. – 74 с.
Abstract: Музейно-виставкові комплекси впливають на розвиток та виховання свідомості людей. Багато талановитих дизайнерів початківців й архітекторів працюють над тим щоб покращити наше життя, але більшість людей навіть не знайомі з їхньою роботою. Талановиті дизайнери повинні демонструвати свої творіння щоб збагачувати уявлення людей про навколишній світ. Концептуальний образ музею має вплив на людину, змушує її відчути та задуматися. В стрімкому пришвидшенні містобудівництва часто втрачається її зв’язок з навколишнім середовищем. Запровадження прийомів органічної архітектури можуть допомогти вирішити цю проблему, адже ці засоби дозволяють гармонічно вписати будівлю у навколишнє середовище, а правильне використання і продовження їх в інтер’єрі взагалі допоможе уникнути враження закритого бетонного комплексу. Визначено походження назви музею та історію виникнення перших музеїв, розглянуто зовнішні рішення та об’єкти, що становлять просторову організацію комплексу старовинних будівель у різні історичні періоди. Встановлено, що люди збирали речі з незапам'ятних часів, і саме завдяки цьому до нашого часу дійшла така величезна кількість унікальних речей, що дозволило вивчати історію племен і народів. Презентовано першу появу українських музеїв, визначено особливості розвитку музейної справи. Проведено аналіз досягнень дослідників у галузі музейної діяльності, класифікація музеїв за місцем виникнення, типом зберігання матеріалів; за характером суспільного призначення; за станом; за адміністративною приналежністю. Для проєктування виставкового обладнання було запропоновано використовувати модульну систему, до якої входять: стенди, вітрини, модульні стіни, об’єкти на стінах. Вимоги до внутрішніх розмірів описуються як: правильна ширина проходів, розміщення елементів, відстань між об’єктами, довжина схилів і пандусів тощо. Загальні вимоги до музейної ділянки: центральне розташування, інтеграція в інші заклади культури, паркове розташування, велика територія. Виділені характеристики, які впливають на вибір приміщення для музею – природне середовище, містобудівні умови, демографічна, транспортна доступність, техніко-економічні умови. Проаналізовано вплив негативного та позитивного простору на емоційне сприйняття людей. Запропоноване відповідне стилістичне вирішення інтер’єрів даного музейного комплексу.
Museum and exhibition complexes influence the development and education of people's consciousness. Many talented aspiring designers and architects are working to improve our lives, but most people are not even familiar with their work. Talented designers should demonstrate their creations to enrich people's perception of the world around them. The conceptual image of the museum has an impact on a person, makes him feel and think. In the rapid acceleration of urban development, its connection with the environment is often lost. The introduction of organic architecture techniques can help solve this problem, because these tools allow the building to fit harmoniously into the environment, and their correct use and continuation in the interior will generally help to avoid the impression of a closed concrete complex. The origin of the name of the museum and the history of the first museums are determined, the external solutions and objects that make up the spatial organization of the complex of ancient buildings in different historical periods are considered. It has been established that people have been collecting things since time immemorial, and it is thanks to this that such a huge number of unique things have reached our time, which made it possible to study the history of tribes and peoples. The first appearance of Ukrainian museums is presented, the peculiarities of the development of the museum business are defined. An analysis of researchers' achievements in the field of museum activity, classification of museums by place of origin, type of storage of materials was carried out; according to the nature of the public purpose; by state; by administrative affiliation. To design the exhibition equipment, it was proposed to use a modular system, which includes: stands, showcases, modular walls, objects on the walls. Requirements for internal dimensions are described as: correct width of passages, placement of elements, distance between objects, length of slopes and ramps, etc. General requirements for the museum site: central location, integration into other cultural institutions, park location, large area. The selected characteristics that influence the choice of premises for the museum are the natural environment, urban planning conditions, demographics, transport accessibility, technical and economic conditions. The impact of negative and positive space on people's emotional perception is analyzed. An appropriate stylistic solution for the interiors of this museum complex is proposed.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: доцент, к. арх, Гнатюк Лілія Романівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56907
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп'ютерних технологій дизайну і графіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мокеров_Пояс_Зп.pdfПояснювальна записка4.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.