Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56887
Title: Формування дизайну інтер'єрів навчального закладу спеціалізованої школи з уклоном на природничі науки
Other Titles: Formation of the interior design of the educational institution of a specialized school with a focus on natural sciences
Authors: Дронова, Катерина Сергіївна
Dronova, Kateryna
Keywords: дипломна робота
магістерська робота
дизайн інтер’єру
проектування
функціональне зонування
колір
освітлення
школа
навчальний заклад
навчальний процес
interior design
educational environment
graduate work
master thesis
functional zoning
color
lighting
school
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Дронова К.С. Формування дизайну інтер'єрів навчального закладу спеціалізованої школи з уклоном на природничі науки. – Дипломна робота на здобуття ступеня магістра спеціальності "Дизайн". – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022. – 73 с.
Abstract: Незважаючи на розвиток сучасного світу, деякі діти вже з малечку знають ким хочуть стати. Для таких діток створюються школи з різними наклонами. Наприклад, школа з наклоном на іноземні мови, школа з наклоном на музичні науки, школа з наклоном на природничі науки. Саме формування такої школи розглянуто в роботі. Природничі науки об'єктивно збирають інформацію про навколишній світ. Дизайн повинен враховувати відмінності між учнями, їх потреби і різні здібності на підставі теоретичних оглядів і поглибленого аналізу будівельних норм і правил в побудові шкіл. Щодо кожної людини, то вона сама обирає свою галузь, в якій захоче розвиватись. Зазвичай, це та галузь з якою вона хоче зв'язати життя, це те що їй цікаво. Але, на мою думку, природничі науки мають зайняти основне місце в житті людини, так як це основа її світогляяду. Тут формується бачення людини та сприйняття світу, а це допоможе їй обрати вірну галузь для себе. Метою дослідження є розглянути формування інтер’єрів середніх навчальних закладів з природничім наклоном; дослідити історичний процес їх створення; проаналізувати аналоги проєктів закордонних шкіл, дізнатись особливості формування дизайну школи. Виділити особливості формування еко-дизайну. Зелена революція спричинить зміни в економічних і соціальних структурах і таким чином вплине на архітектурне середовище. Екологічна архітектура – це не окреме диво, а один із елементів широкого спектру стратегій. Справді зелена форма архітектури може і повинна сприяти майбутній парадигмі екологічного переходу. Виявлено, що в Україні не вистачає фінансування на оновлення звичайних шкіл. Всі школи розроблені по радянському методу. Зазвичай це старе умеблювання, старі світильники, немає запасних виходів, немає спеціального обладнання, дітей навчають по старим посібникам, без нових методів.
Despite the development of the modern world, some children already know who they want to be from an early age. Schools with different inclinations are created for such children. For example, a school with a focus on foreign languages, a school with a focus on musical sciences, a school with a focus on natural sciences. The formation of such a school is considered in the work. Natural sciences objectively collect information about the surrounding world. The design should take into account the differences between students, their needs and different abilities based on theoretical reviews and in-depth analysis of building codes and regulations in the construction of schools. As for each person, he himself chooses the field in which he wants to develop. Usually, this is the industry with which she wants to connect her life, this is what she is interested in. But, in my opinion, natural sciences should occupy the main place in a person's life, as it is the basis of his worldview. Here, a person's vision and perception of the world is formed, and this will help him choose the right industry for himself. The purpose of the study is to consider the formation of the interiors of secondary educational institutions with a natural inclination; to investigate the historical process of their creation; to analyze analogues of projects of foreign schools, to learn the peculiarities of school design formation. Highlight the peculiarities of the formation of eco-design. The Green Revolution will cause changes in economic and social structures and thus affect the architectural environment. Ecological architecture is not an isolated miracle, but one of the elements of a wide range of strategies. A truly green form of architecture can and should contribute to the future paradigm of ecological transition. It was found that there is a lack of funding for the renovation of ordinary schools in Ukraine. All schools were developed according to the Soviet method. Usually it is old furniture, old lamps, no emergency exits, no special equipment, children are taught according to old manuals, without new methods.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: д.мист, професор Романенкова Юлія Вікторівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56887
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп'ютерних технологій дизайну і графіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дронова_томик.pdfПояснювальна записка5.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.