Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55414
Title: Розроблення дизайн-проекту інтер'єрів навчальних аудиторій вищого навчального закладу
Other Titles: Development of an interior design project for the classrooms of a higher education institution
Authors: Кравчук, Ніколіна Сергіївна
Kravchuk, Nikolina
Keywords: кваліфікаційна робота
дипломна робота
дизайн інтер'єру
вищий навчальний заклад
аудиторії
модернізм
студенти
специфіка предметного наповнення
qualification work
bachelor thesis
interior design
higher education institution
classrooms
modernism
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Кравчук Н.С. Розроблення дизайн-проекту інтер'єрів навчальних аудиторій вищого навчального закладу. – Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра спеціальності "Дизайн". – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022. – 52 с.
Abstract: Актуальність теми полягає в сучасному підході проєктування аудиторій вищого навчального закладу, з урахуванням сучасних підходів до створення внутрішнього середовища, використанням сучасних матеріалів. Також маю на меті відійти від образів пострадянських учбових закладів в стилі конструктивізм, яким характерні суворість, геометризм та монолітність форм. Досліджено історію виникнення та розвитку вищих навчальних закладів. Проведено аналіз існуючого світового та вітчизняного досвіду проєктування аудиторій, транзитних приміщень. Проаналізовано нормативно-правову базу проєктування аудиторій вищого навчального закладу. Обґрунтувано концепцію проєкту. Розроблено пропозицію дизайн-проєкту аудиторій. Простір аудиторій вищого навчального закладу був сформований за рахунок покращення усіх рівнів комфорту, розробки естетичної складової, меблевого та технічного устаткування.
The relevance of the topic lies in the modern approach to designing classrooms of higher education, taking into account modern approaches to creating an internal environment, using modern materials. I also intend to move away from the images of post-Soviet educational institutions in the style of constructivism, which is characterized by austerity, geometry and monolithic forms. The history of the origin and development of higher educational institutions is studied. The analysis of the existing world and domestic experience of designing auditoriums, transit premises is carried out. The normative-legal base of designing auditoriums of a higher educational institution is analyzed. The concept of the project is substantiated. The proposal of the design project of auditoriums is developed. The auditorium space of the higher education institution was formed by improving all levels of comfort, developing the aesthetic component, furniture and technical equipment.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" та згідно Розпорядження декана ФАБД від 16.06.2022 р. №10.01/163 "Про розміщення кваліфікаційних робіт у репозиторії НАУ". Керівник проекту: д.т.н., професор Омельяненко Максим Вікторович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55414
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп'ютерних технологій дизайну і графіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кравчук Н С-5-52_merged.pdfПояснювальна записка2.97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.