Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54364
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСечейко, Олена Віталіївна-
dc.contributor.authorSecheiko, Elena-
dc.date.accessioned2022-02-10T14:35:43Z-
dc.date.available2022-02-10T14:35:43Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationСечейко, О.В. Ретроспективні спогади стосунків з батьками як чинник самоставлення й самореалізації особистості у дорослому віці / О.В. Сечейко // Moderní aspekty vědy: XІV. Díl mezinárodní kolektivní monografie / Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o.. - Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2021. С.252-265.uk_UA
dc.identifier.urihttp://perspectives.pp.ua/public/site/mono/monography-14.pdf-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54364-
dc.description1. Гірняк А. Н. Поняттєво-категорійне поле і наукові підходи до розуміння взаємодії у психології. Психологія і суспільство, 2017 № 3. С. 112-126. 2. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М.: Прогресс1998. 422с. 3. Боулби Дж. Создание и разрушение эмоциональных связей. Пер. с англ. В. В. Старовойтова. М.: Академ. Проект, 2004. 232 с. 4. Архиреева Т. В. Системный подход к пониманию структуры Я- концепции и закономерностей ее развития в детском возрасте. Культурноисторическая психология № 4, 2008. С. 48-55.uk_UA
dc.description.abstractРозуміння розвитку особистості, проявів її своєрідності, що зокрема відображається у самоставленні та позначається на процесі самореалізації, неможливо без врахування реального життєвого контексту, в якому воно здійснюється, в цілісності з її соціальними зв'язками. Останнім часом у світовій та вітчизняній психології найбільш авторитетною парадигмою є реалізація комплексного підходу при вивчення особистісної самореалізації, який передбачає інтеграцією міждисциплінарних зав’язків. Зокрема, цей підхід реалізується при дослідженні чинників розвитку і закріплення Я-концепції особистості в рамках родинних взаємин дитячо-батьківських стосунків, де процес особистісної ідентичності розглядається через призму сімейної системи, функціонування якої відбувається за законами цілісності та взаємообумовленності її складових.uk_UA
dc.description.abstractPochopení vývoje osobnosti, projevů její originality, která se odráží v sebeskládání a ovlivňuje proces seberealizace, je nemožné bez zohlednění skutečného životního kontextu, ve kterém se uskutečňuje, ve spojení s jeho sociálními vazbami. V poslední době je ve světové i domácí psychologii nejsměrodatnějším paradigmatem realizace komplexního přístupu ke studiu osobní seberealizace, který zahrnuje integraci mezioborových vazeb. Tento přístup je realizován zejména při studiu faktorů rozvoje a upevňování sebepojetí osobnosti v rodinném vztahu vztahu dítě-rodič, kde je proces osobní identity nahlížen prizmatem rodinného systému.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherVědecká perspektivauk_UA
dc.subjectсамоставлення особистостіuk_UA
dc.subjectсамореалізація особистостіuk_UA
dc.subjectдорослий вікuk_UA
dc.subjectприйом ретроспекціїuk_UA
dc.subjectстосунки з батькамиuk_UA
dc.subjectsebeidentifikaceuk_UA
dc.subjectseberealizace jedinceuk_UA
dc.subjectdospělostuk_UA
dc.subjectretrospektivní příjemuk_UA
dc.subjectvztah s rodičiuk_UA
dc.titleРетроспективні спогади стосунків з батьками як чинник самоставлення й самореалізації особистості у дорослому віціuk_UA
dc.title.alternativeRetrospektivní vzpomínky na vztahy s rodiči jako faktor sebeúcty a seberealizace jedince v dospělostiuk_UA
dc.typeBook chapteruk_UA
Appears in Collections:Сучасні аспекти науки: Міжнародна колективна монографія (Moderní aspekty vědy)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сечейко О.В..pdf292.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.