Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53675
Title: Підвищення ефективності логістичної діяльності ТОВ ЛТЛ-Сервіс Україна з урахуванням світового досвіду
Other Titles: Improving the efficiency of logistics activities of LTL-Service Ukraine LLC taking into account the world experience
Authors: Мороз, Олексій Анатолійович
Keywords: дипломна робота
graduate work
планування
planning
логістичний підхід
logistics approach
логістична діяльність
logistics activities
зовнішньоекономічна діяльність
foreign economic activity
міжнародна торгівля
international trade
Issue Date: 16-Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дипломна робота присвячена розробці комплексу рекомендацій щодо підвищення рівня ефективності логістичної діяльності задля вдосконалення господарської діяльності на базі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛТЛ-Сервіс Україна». У вступі визначено актуальність та практичну цінність обраної теми дослідження, основну мету та завдання дослідження, зазначено предмет та об’єкт дослідження, вказано наукові методи дослідження. Перший розділ присвячено теоретичні засади ефективності логістичної діяльності підприємства: розкрито сутність зовнішньоекономічних операцій та виявлено основні їх види, визначено теоретичні засади здійснення експортно-імпортних операцій, проаналізовано особливості організації планування експортно-імпортних операцій на підприємстві та висвітлені питання державного регулювання експортно-імпортних операцій в Україні. У другому розділі наведена загальна характеристика досліджуваного підприємства, проведено аналіз його фінансово-економічної, логістичної та зовнішньоекономічної діяльності. У третьому розділі розроблено план заходів, щодо підвищення ефективності логістичної діяльності підприємства ТОВ «ЛТЛ-Сервіс Україна» та проведена оцінка ефективності даних пропозицій.
Thesis is devoted to the development of a set of recommendations for improving the efficiency of logistics activities to improve economic activity on the basis of the Limited Liability Company «LTL-Service Ukraine». The introduction identifies the relevance and practical value of the chosen research topic, the main purpose and objectives of the study, indicates the subject and object of research, indicates the scientific research methods. The first section is devoted to the theoretical foundations of the logistics activities of the enterprise: reveals the essence of foreign economic operations and identifies their main types, identifies the theoretical foundations of export-import operations, analyzes the planning of export-import operations at the enterprise and covers issues of state regulation of export-import in Ukraine . In the second section the general characteristic of the investigated enterprise is resulted, the analysis of its financial and economic, logistical and foreign economic activity is carried out. In the third section, a plan of measures to increase the efficiency of logistics activities of the company LLC «LTL-Service Ukraine» and evaluated the effectiveness of these proposals.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 27.05.2021 р. "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: Онопрієнко Олександр Данилович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53675
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_2021_073_МорозО.А..pdfдипломна робота4.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.