Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53674
Title: Організація маркетингової діяльності ТОВ Корпорація Промстан з урахуванням світового досвіду
Other Titles: Organization of marketing activities of Promstan Corporation LLC taking into account world experience
Authors: Коваленко, Світлана Миколаївна
Keywords: дипломна робота
graduate work
маркетингова діяльність
marketing activity
маркетинг
marketing
реклама
advertising
удосконалення маркетингової діяльності
improvement of marketing activity
зовнішньоекономічна діяльність
foreign economic activity
Issue Date: 17-Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дипломна робота присвячена дослідженню проблемних аспектів маркетингової діяльності та вибору напрямів щодо удосконалення маркетингової діяльності ТОВ «Корпорація Промстан». У вступі визначено актуальність та практичну цінність обраної теми дослідження, основну мету та завдання дослідження, зазначено предмет та об’єкт дослідження, вказано наукові методи дослідження. Перший розділ присвячено теоретичним основам маркетингової діяльності та методичним підходам до її оцінки. У другому розділі наведена загальна характеристика ТОВ «Корпорація Промстан», проведено аналіз його фінансово-економічних показників діяльності, існуючого стану маркетингової діяльності та аналіз зовнішньоекономічної діяльності. У третьому розділі вказано напрямки удосконалення маркетингової діяльності ТОВ «Корпорація Промстан» та проведено оцінку результативності запропонованих заходів.
Thesis is devoted to the study of problematic aspects of marketing activities and the choice of areas for improving the marketing activities of LLC "Corporation Promstan". The introduction identifies the relevance and practical value of the chosen research topic, the main purpose and objectives of the study, indicates the subject and object of research, indicates the scientific research methods. The first section is devoted to the theoretical foundations of marketing activities and methodological approaches to its evaluation. The second section provides a general description of LLC "Corporation Promstan", an analysis of its financial and economic performance, the current state of marketing activities and analysis of foreign economic activity. The third section indicates the areas of improvement of marketing activities of LLC "Corporation Promstan” and evaluates the effectiveness of the proposed measures.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 27.05.2021 р. "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: Марченко Валентина Миколаївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53674
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_2021_073_Коваленко С..pdfдипломна робота1.97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.