Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53673
Title: Управління конкурентоспроможністю продукції ТОВ Баядера Логістик з урахуванням світового досвіду
Other Titles: Management of product competitiveness Bayadera Logistics LLC taking into account world experience
Authors: Костяк, Катерина Михайлівна
Keywords: дипломна робота
graduate work
система управління конкурентоспроможністю продукції
product competitiveness management system
управління якістю
quality management
планування
planning
організація
organization
екологічний менеджмент
environmental management
Issue Date: 16-Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дипломна робота присвячена дослідженню системи управління конкурентоспроможністю продукції з урахуванням світового досвіду, розробці пропозицій щодо удосконалення системи управління конкурентоспроможністю продукції та оцінці економічної ефективності наведених пропозицій на базі Товариства з обмеженою відповідальністю «Баядера Логістик». У вступі визначено актуальність та практичну цінність обраної теми дослідження, основну мету та завдання дослідження, зазначено предмет та об’єкт дослідження, вказано наукові методи дослідження. Перший розділ присвячено теоретичним основам системи управління конкурентоспроможністю продукції та підприємства: розкрито сутність системи управління конкурентними перевагами та виявлено основні складові даного поняття, досліджено принципи і методи їх досягнення, проаналізована системи управління якістю продукції з урахуванням світового досвіду, та висвітлено методику оцінки конкурентоспроможності продукції на ринку. У другому розділі наведена загальна характеристика досліджуваного підприємства, проведено аналіз його фінансово-економічної та зовнішньоекономічної діяльності, також оцінена конкурентна позиція продукції підприємства на ринку та визначено головних конкурентів. У третьому розділі вказані основні шляхи удосконалення управління конкурентоспроможністю продукції, розроблені напрямки удосконалення системи управління якістю продукції та проведена оцінка ефективності даних пропозицій.
Thesis is devoted to the study of product competitiveness management system taking into account world experience, development of proposals for improving the product competitiveness management system and evaluation of economic efficiency of these proposals on the basis of the Limited Liability Company "Bayadera Logistics". The introduction identifies the relevance and practical value of the chosen research topic, the main purpose and objectives of the study, indicates the subject and object of research, indicates the scientific research methods. The first section is devoted to the theoretical foundations of product and enterprise competitiveness management system: the essence of competitive advantage management system is revealed and the main components of this concept are revealed, principles and methods of their achievement are investigated, product quality management systems are analyzed taking into account world experience. The second section presents the general characteristics of the researched enterprise, the analysis of its financial and economic and foreign economic activity is carried out, also the competitive position of production of the enterprise in the market is estimated and the main competitors are defined. The third section outlines the main ways to improve product competitiveness management, developed areas for improving the product quality management system and evaluated the effectiveness of these proposals.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 27.05.2021 р. "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: Іванова Тамара Вікторівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53673
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_2021_073_Костяк К. М..pdfдипломна робота2.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.