Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53672
Title: Підвищення конкурентних переваг ТОВ Макс Венто з урахуванням світового досвіду
Other Titles: Increasing the competitive advantages of Max Vento LTD taking into account the world experience
Authors: Ковтун, Володимир Володимирович
Keywords: дипломна робота
graduate work
конкурентоспроможність
competitiveness
електронний бізнес
electronic business
стратегічний аналіз
strategic analysis
зовнішньоекономічна діяльність підприємств
foreign economic activity of enterprises
стратегічне управління
strategic management
Issue Date: 16-Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дипломна робота присвячена дослідженню фактичних та потенціальних джерел формування конкурентних переваг ТОВ «Макс Венто», удосконалення стратегічного позиціонування підприємства у сучасних умовах господарювання, розробці шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємства, оцінці ефективності та ризику запропонованих заходів. У вступі визначено актуальність обраної теми дослідження, основну мету та завдання дослідження, також зазначено об’єкт та предмет дослідження, вказано наукові методи дослідження. Перший розділ присвячено теоретичним засадам конкурентоспроможності підприємства факторам, які впливають на рівень конкурентоспроможності. При цьому також розглянуто класифікацію чинників конкурентоспроможності, стандартну систему показників оцінки конкурентоспроможності, алгоритм оцінки конкурентоспроможності та процедуру маркетингового стратегічного аналізу конкурентного ринку. У другому розділі проаналізовано економічну діяльність підприємства, в тому числі історію створення та загальні показники економічної діяльності досліджуваного підприємства, в тому проведено аналіз фінансово-економічних показників. Проведено аналіз зовнішнього середовища підприємства. Проведено SWOT- аналіз, що дозволило визначити основні шляхи розвитку підприємства. У третьому розділі проведено аналіз брендінгу підприємства та запропоновано шляхи удосконалення бренду ТМ «Ventolux», виявлено варіанти організації комунікацій на зовнішній ринок, запропоновано розподіл функцій відділу маркетингу, та запропоновано удосконалення сайту під маркетингові дослідження на нових ринках, проведена оцінка ефективності даних пропозицій.
The thesis is devoted to the research of actual and potential sources of formation of competitive advantages of LLC "Max Vento", improvement of strategic positioning of the enterprise in modern economic conditions, development of ways to increase competitiveness of the enterprise, assessment of efficiency and risk of proposed activities. The introduction defines the relevance of the topic of the research, the main goal and objectives of the research, also indicates the object and subject of the research, indicates the scientific methods of research. The first section is devoted to theoretical bases of competitiveness of the enterprise factors which influence level of competitiveness. The classification of factors of competitiveness, the standard system of indicators of competitiveness evaluation, the algorithm of competitiveness evaluation and the procedure of marketing strategic analysis of the competitive market are also considered. The second section analyzes the economic activities of the enterprise, including the history of creation and general indicators of economic activity of the studied enterprise, as well as the analysis of financial and economic indicators. The analysis of company's external environment was conducted. The SWOT-analysis allows to determine the main ways of development of the enterprise. The third chapter conducted an analysis of branding of the enterprise and proposed ways to improve the brand "Ventolux", evaluated options for organizing communications to foreign markets, it was proposed separation of functions of the marketing department and the proposed improvement of the site for market research in new markets, assess the effectiveness of these proposals.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 27.05.2021 р. "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: Колесник Максим Віталійович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53672
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_2021_073_ Ковтун В.В..pdfдипломна робота1.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.