Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53294
Title: Інформаційний портрет університету: інноваційні інформаційні та комунікаційні технології
Other Titles: University information profile: innovative information and communication technologies
Authors: Федушко, Федушко
Fedushko, Solomiia
Keywords: віртуальне представництво
інтернет-технології
соціальна мережа
інновація
virtual representation
internet technologies
social network
innovation
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Федушко, С. Інформаційний портрет університету: іноваційні інформаційні та комунікаційні технології / С. Федушко // Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання: монографія / відп. ред. Тюрменко І. І. – Київ : НАУ, 2021. – С. 214–224.
Abstract: В Україні відбуваються складні процеси, які сприяють активній трансформації нашого суспільства до інформаційного. Під час швидкого переходу суспільства на дистанційну роботу, який був спричинений всесвітнім карантином, став очевидним недостатній рівень популяризації університету в якісно нових умовах віртуального простору. У дослідженні здійснено аналіз віртуального представництва університетів у час стрімкого розвитку інформаційних і комунікаційних технологій та активного впровадження дистанційного навчання. Досліджено, що великі державні університети володіють значним інформаційним потенціалом. При ефективному використанні цей потенціал може дати принципову перевагу над конкурентами, сформувати довготривалий суспільний ефект та закріпити лідерські позиції в окремих напрямах діяльності університету та дасть можливість розробити антикризові технології.
Complex processes are taking place in Ukraine, which contribute to the active transformation of our society into an information one. During the rapid transition of society to distance work, which was caused by the worldwide quarantine, the insufficient level of university popularization in the qualitatively new conditions of virtual space became obvious. The study analyzes the virtual representation of universities during the rapid development of information and communication technologies and the active implementation of distance learning. It is proved that large public universities have significant information potential. When effectively used, this potential can give a fundamental advantage over competitors, form a long-term public effect and consolidate the leadership position in certain areas of the university and provide an opportunity to develop anti-crisis technologies.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53294
Appears in Collections:Монографія "Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
М_3.7_Стр. 214-223.pdf1.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.