Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53293
Title: Створення інноваційного клімату як передумова управління нововведеннями у бібліотеці
Other Titles: Creating an innovative climate as a prerequisite for innovation management in the library
Authors: Біловус, Леся
Васильків, Олена
Bilovus, Lesia
Keywords: інновації
інноваційна діяльність
бібліотека
управління змінами
innovations
innovative activity
library
shift management
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Біловус, Л., Васильків, О. Створення інноваційного клімату як передумова управління нововведеннями у бібліотеці / Л. Біловус, О. Васильків // Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання: монографія / відп. ред. Тюрменко І. І. – Київ : НАУ, 2021. – С. 178–186.
Abstract: У статті порушуються питання створення інноваційного клімату як важливої передумови управління нововведеннями в бібліотеці. Процеси, що відбуваються в сучасному суспільстві, ставлять бібліотечних фахівців перед необхідністю постійного пошуку нових ідей, форм, засобів і методів роботи, управлінських дій, аналізу своєї діяльності. Специфічність інновацій пов’язана з тим, що вони завжди містять нове вирішення актуальної проблеми, дозволяючи отримати результати, які мають новаторський зміст. Інновація в бібліотечній справі – це створення принципово нових зразків діяльності, що виходять за межі нерегламентованих норм та виводять професійну діяльність на принципово новий якісний рівень.
The article raises issues related to the creation of an innovative climate as an important prerequisite for managing innovations in the library. The processes taking place in modern society make librarians constantly search for new ideas, forms, tools and methods of work, management actions, and analysis of their activities. The specificity of innovations is that they always contain a new solution relevant to an urgent problem and allow getting results that have innovative content.Innovation in librarianship is the creation of fundamentally new patterns of activity that go beyond unregulated norms and bring professional activity to a fundamentally new qualitative level.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53293
Appears in Collections:Монографія "Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
М_3.3_Стр. 178-186.pdf402.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.