Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52823
Title: Програмовані мультиплексорні наносхеми на базі мажоритарних елементів
Other Titles: Programmable multiplexer nanoschemas based on majority elements
Authors: Тишкова, Ірина Олександрівна
Tyshkova, Iryna
Keywords: кваліфікаційна робота
qualification work
дипломна робота
graduate work
квантові коміркові автомати
quantum cellular automata
моделювання мажоритарних елементів
modeling of majority elements
універсальні мажоритарні елементи
universal majority elements
термогенерація
thermal generation
Issue Date: 13-Oct-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Робота присвячена розгляду проблеми протиріччя між швидкодією та спеціалізацією великих інтегральних схем. Також в роботі розглянуто наносхему на базі універсальних мажоритарних елементів (УМЕ) на квантових коміркових автоматах. Розробка питань теорії і практики використання мажоритарного принципу являється в теперішній час актуальною проблемою, оскільки при наноелектронному виконанні обчислювальних систем з конфігурованими структурами відбувається значне зниження їх вартості і значно спрощується етап автоматизованого системотехнічного проектування.
The work is devoted to the problem of contradiction between speed and specialization of large integrated circuits. Also in the work the nanoscheme on is considered base of universal majority elements (UME) on quantum cells vending machines. Development of issues of theory and practice of using the majority principle is currently an urgent problem, because the nanoelectronic the execution of computing systems with configured structures occurs a significant reduction in their cost and greatly simplifies the automated phase system design.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник проекту: д.т.н, доцент Мельник Олександр Степанович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52823
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMA_Тишкова.pdfКваліфікаційна робота2.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.